ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 กันยายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภูมิ คําเอม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

img_7713-5

Advertisements
Link

Associate Professor Dr. Poom Kumam

Associate Professor Dr. Poom Kumam

Poom-8-2555

Head of Theoretical and Computational Science (TaCS) Center &
KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group
 

Director of Computational and Applied Science for Smart Innovation Cluster (CLASSIC)

Department of Mathematics, Faculty of Science,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), 
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, THAILAND

Screen Shot 2558-04-19 at 00.48.15

Screen Shot 2558-04-19 at 00.48.03Screen Shot 2558-04-19 at 00.47.44  my_orcid_qrcode.png


Poom Kumam ORCID iD: orcid.org/0000-0002-5463-4581

Screen Shot 2559-07-23 at 07.52.59

Poom Kumam ISI Web of Science ResearcherID: E-7122-2011

Screen Shot 2559-07-23 at 07.50.46

Poom Kumam SCOPUS Author ID: 15056385100

Screen Shot 2559-07-23 at 07.49.01

Screen Shot 2560-03-17 at 7.14.19 PM

Poom Kumam Google Scholar Citations

Screen Shot 2559-07-23 at 07.44.20

Poom Kumam ResearchGate

Screen Shot 2559-07-23 at 07.46.21

Screen Shot 2560-03-31 at 10.14.50 AM

MathSciNet ID: 756852

Screen Shot 2560-03-31 at 10.39.23 AM

Continue reading

Publications 2004-2016

This slideshow requires JavaScript.

2016 

 1. Plern Saipara and Poom Kumam, Fuzzy Games for a general Bayesian abstract fuzzy economy model of product measurable spaces, Mathematical Methods in the Applied Sciences (2014 Impact Factor 0.918) Math. Meth. Appl. Sci. 2015. DOI: 10.1002/mma.3809 (TaCS)
 2. Sunthrayuth, Y. J. Cho, P. Kumam, “Viscosity approximation methods for zeros of accretive operators and fixed point problems in Banach spaces”, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, April 2016, Volume 39,Issue 2, pp 773-793. (2014 IF 0.586) http://link.springer.com/article/10.1007/s40840-015-0139-8
 3. W. Kumam, U. Witthayarat, K. Wattanawitoon, S. Suantai and P. Kumam, Convergence theorem for equilibrium problem and bregman strongly nonexpansive mappings in Banach spaces,  Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Volume: 65, Issue: 02, 2016 pages 265 – 280. (2014 Impact Factor =0.936) (TaCS&NRU) http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2015.1020942
 4. Jitsupa Deepho, Juan Mart ́ınez-Moreno and Poom Kumam, A viscosity of Cesaro mean approximation method for split generalized equilibrium, variational inequality and fixed point problems, The Journal of Nonlinear Science and Applications, J. Nonlinear Sci. Appl. 9 (2016), 1475–1496. (2014 Impact Factor 0.949) RSA5780059)
 5. L. M. Budhia, Poom Kumam, Juan Martinez-Moreno, D. Gopal, Extensions of almost-$F$- and $F$- Suzuki contractions with graph and some applications to fractional calculus, Fixed Point Theory and Applications, (2016) 2016:2 DOI 10.1186/s13663-015-0480-5 (2014 Impact Factor 2.50) TaCS
 6. Khanittha Promluang, Kanokwan Sitthithakerngkiet & Poom Kumam, “Proximal Point Algorithm for a Common of Countable Families of Inverse Strongly Accretive Operators and Nonexpansive Mappings with Convergence Analysis”, Mathematical Modelling and Analysis, Volume 21 Number 1, January 2016, 95–118. RSA5780059 & TaCS (2014 Impact Factor 0.830) http://dx.doi.org/10.3846/13926292.2016.1137090
 7. Pragadeeswarar, M. Marudai, P. Kumam, Best proximity point theorems for multivalued mappings on partially ordered metric spaces, J. Nonlinear Sci. Appl. 9 (2016), 1911–1921. (2014 Impact Factor 0.949) NRU&TaCS, CMU http://www.tjnsa.com/index.php?volume=9&issue=42&page=6
 8. Urmila Mishra, Calogero Vetro and Poom Kumam, On modified αϕ-fuzzy contractive mappings and an application to integral equations, Journal of Inequalities and Applications (2016) 2016:67. TACS-CMU (2014Impact Factor 0.773) DOI10.1186/s13660-016-1007-2
 9. Nopparat Wairojjana and Poom Kumam, Some Existence and Convergence theorems for Solving a System of Hierarchical Optimization Problems”, Computational Mathematics and Modeling, April 2016, Volume 27,Issue 2, pp 228-246 http://link.springer.com/article/10.1007/s10598-016-9317-2
 10. Singh, V. Joshi, M. Imdad, P. Kumam, Unified implicit common fixed point theorems under non-negative complex valued functions satisfying the identity of indiscernible, J. Nonlinear Sci. Appl. 9 (2016), 2049–2069. (2014 Impact Factor 0.949)
 11. Deepak Singh, Vishal Joshi, Mohammad Imdad, Poom Kumam, A Novel Framework of Complex Valued Fuzzy Metric Spaces and Fixed Point Theorems, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 30, no. 6, pp. 3227-3238, 2016. (Impact Factor 2015: 1.812)
 12. Martinez-Moreno, P. Kumam , Tripled fixed point theorems for contractions in partially ordered L-fuzzy normed spaces, , J. Nonlinear Sci. Appl., Volume: 9 (2016) Issue: 5, Pages: 3197—3202. (2014 Impact Factor 0.949)
 13. Deepak Singh, Vishal Joshi, Poom Kumam, Naval Singh, “Fixed point results for generalized F-contractive and Roger Hardy type F-contractive mappings in G-metric spaces”, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas (Impact Factor: 0.776) (http://link.springer.com/article/10.1007/s13398-016-0305-3)
 14. Wongkum, P. Kumam, The stability of sextic functional equation in fuzzy modular spaces, , J. Nonlinear Sci. Appl. , Volume: 9 (2016)   Issue: 6, Pages: 3555—3569, (2014 Impact Factor 0.949)
 15. Hamidreza Rahimi, Ghasem Soleimani Rad, and Poom Kumam, Generalized distance and new fixed point results, Asian-European J. Math. DOI:10.1142/S1793557116500443 http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793557116500443
 16. Khanittha Promluang, Pongrus Phuangphoo, and Poom Kumam, The common solutions of complementarity problems and  a zero point of maximal monotone operators by submitted to the International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Volume 10, 2016, 152-160.
 17. Hossein Piri and Poom Kumam, Wardowski type fixed point theorems in complete metric spaces
, Fixed Point Theory and Applications (2016) 2016:45 (DOI 10.1186/s13663-016-0529-0)
 18. Q. Chen, Y. J. Cho and P. Kumam, On the maximality of sums of two maximal monotone, Journal of Mathematical Analysis
, Volume 7 Issue 2(2016), Pages 24-30. (http://www.ilirias.com)
 19. Piri, S. Rahrovi, P. Kumam
, Khan type fixed point theorems in a generalized metric space, J. Math. Computer Sci. 16 (2016), 211–217.
 20. Anantachai Padcharoen, Dhananjay Gopal, Parin Chaipunya and Poom Kumam, Fixed point and periodic point results for α-type F-contractions in modular metric Spaces, Fixed Point Theory and Applications (2016) 2016:39 DOI 10.1186/s13663-016-0525
 21. Wiyada Kumam 1, Pongsakorn Sunthrayuth 1, Phond Phunchongharn 2,3, Khajonpong Akkarajitsakul 2,3, Parinya Sa Ngiamsunthorn 3,4 and Poom Kumam 3,4,*, A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings, Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:3390/a9020037 (http://www.mdpi.com/1999-4893/9/2/37)
 22. Yisheng Song, Khanittha Promluang, Poom Kumam, Yeol Je Cho, Some convergence theorems of the Mann iteration for monotone α-nonexpansive mappings. Applied Mathematics and Computation, Volumes 287–288, 5 September 2016, Pages 74–82. (Impact Factor: 1.551)
 23. Poom Kumam, Muhammad Sarwar, Mian Bahadur Zada, Fixed point results satisfying rational type contractive conditions in complex valued metric spaces, Annales Mathematicae Silesianae. ISSN (Online) 0860-2107, DOI: 1515/amsil-2016-0003, May 2016

2015

 1. Kanokwan Sitthithakerngkiet, Jitsupa Deepho and Poom Kumam, A hybrid viscosity algorithm via modify the hybrid steepest descent method for sloving the split variational inclusion and fixed point problems, Applied Mathematics and Computation, Volume 250, 1 January 2015, Pages 986–1001. (2013 Impact Factor 1.600) (RSA5780059). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300314015057
 2. C. Kongban, V. Pragadeeswarar, M. Marudai and P. Kumam, Existence and uniqueness of coupled best proximity point in ordered metric spaces, Journal Nonlinear Functional Analysis and Applications, Vol. 20, No. 1 (2015), pp. 27-42.
 3. Supak Phiangsungnoen and Poom Kumam
, Fuzzy fixed point theorems for multivalued fuzzy contractions in b-metric spaces, J. Nonlinear Sci. Appl. 8 (2015), 55–63. (2014 Impact Factor 0.949) (CEM).
 4. S.  Sedghi, P.  Kumam, T.  Došenović, N. Shobe, Two extensions of coupled coincidence point results for nonlinear contractive mappings, Journal of the Egyptian Mathematical Society, 23 (2015), pp. 343-351. doi: 10.1016/j.joems.2014.06.002
 5.  Mohammad Imdad, Sunny Chauhan, and Poom Kumam, Fixed Point Theorems for two Hybrid Pairs of Non-Self Mappings Under Joint Common Limit Range Property in Metric Spaces, Journal of Nonlinear And Convex Analysis, Volume 16, Number 2, 2015, 243-254. (2012 Impact Factor 0.978)
 6. M. Abbas, A. Hussain and P. Kumam, “A Coincidence Best Proximity Point Problem in G-Metric Spaces,” Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, Article ID 243753, 12 pages, 2015. doi:10.1155/2015/243753.
 7. Kittipong Wongkum, Parin Chaipunya and Poom Kumam, On the Generalized Ulam-Hyers-Rassias Stability of Quadratic Mappings in Modular Spaces without \delta 2-conditions,” Journal of Function Spaces, Vol. 2015Article ID 461719, 6 page. (2013 Impact Factor 0.656) (CEM&NRU).
 8. Poom Kumam, Wutiphol Sintunavarat, Shaban Sedghi, and Nabi Shobkolaei, Common fixed point of two $R$-weakly commuting mappings in $b-$metric spaces, Journal of Function Spaces, Vol. 2015, Article ID 350840, 5 pages. (2013 Impact Factor 0.656) (CEM)
 9.  Zoran Kadelburg, Poom Kumam, Stojan Radenovi\’c and Wutiphol Sintunavarat., Common coupled fixed point theorems for Geraghty’s type contraction mappings using monotone property, Fixed Point Theory and Applications, 2015, 2015:27  doi:10.1186/s13663-015-0278-5 (2014 Impact Factor 2.50) (NRU&TaCS).
 10. P. Chaipunya and P. Kumam, “Nonself KKM Maps and Corresponding Theorems in Hadamard Manifolds” Applied General Topology, 16, no. 1 (2015), 37-44.
 11. Chutiphol Pukdeboon and Poom Kumam, Robust Optimal Sliding Mode Control for Spacecraft Position and Attitude Maneuvers, Aerospace Science and Technology, 43 (2015) 329–342. (2013 Impact Factor 1.00) (TaCS).
 12. Nopparat Wairojjana, Tatjana Do senovi, Du san Raki, Dhananjay Gopal and Poom Kumam, An altering distance function in fuzzy metric fixed point theorems, Fixed Point Theory and Applications, May 2015, 2015:69. (NRU58) (2014 Impact Factor =2.50).
 13. P. Chaipunya and P. Kumam, An observation onset-valued contraction mappings in modular metric spaces, Thai Journal of Mathematics, Volume 13 (2015) Number 1: 9–17.
 14. Wutiphol Sintunavarat, Saurabh Manro, Poom Kumam, Common Fixed Point Theorems in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces using concept of Occasionally Weakly Compatible Self Mappings, Chiang Mai J. Sci. 2015; 42(2): 512-522. (2013 Impact Factor 0.418) (NRU).
 15. Sana Hadj Amor, Erdal Karapinar and Poom Kumam, A new class of generalized contraction using P-functions in ordered metric spaces, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 23 (2) 2015: pp. 93 – 106. DOI: 10.1515/auom-2015-0028   An. St. Univ. Ovidius Constanta (2013 Impact Factor 0.23) (NRU57) http://www.anstuocmath.ro/mathematics/anale2015vol2/Hadj_Amor_S.__Karapinar_E__Kumam_P..pdf
 16. Saurabh Manro, S. S. Bhatia, Sanjay Kumar, Poom Kumam, Sumitra Dalal, A Note On-Weakly compatible mappings along with property in fuzzy metric spaces [Journal Nonlinear Analysis and Applications, 2013], Journal of Nonlinear Analysis and Application, Volume 2015, No. 1 (2015), Pages 17-18, Article ID jnaa-00267, 2 Pages.
 17. Hamidreza Rahimi, G. Soleimani Rad and P. Kumam “Generalized distance in a cone metric space and new common fixed point results”, Journal Scientific Bulletin Series A: Applied Mathematics and Physics, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 77, Iss. 2, 2015 (2013 Impact Factor 0.656) http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaA_-_Matematica_si_fizica_aplicate.php
 18. Plern Saipara, Parin Chaipunya, Yeol Je Cho and Poom Kumam, On strong and ∆-convergence of modified S-iteration for uniformly continuous total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(κ) spaces, J. Nonlinear Sci. Appl. 8 (2015), 965–975. (2014 Impact Factor 0.949) (Tacs). http://www.emis.de/journals/TJNSA/includes/files/articles/Vol8_Iss6_965–975_On_strong_and_Delta-convergence_of.pdf  
 19. P. Chaipunya and P. Kumam, Common fixed points for an uncountable family of weakly contractive operators, Carpathian Journal of Mathematics, Issue 31 (2015), No. 3, 307 – 312. (2014 Impact Factor 0.792) http://carpathian.ubm.ro/?m=past_issues&issueno=Vol.%2031%20(2015),%20No.%203
 20. C. Mongkolkeha and P. Kumam, Common best proximity points for proximity commuting mapping with Geraghty’s functions, Carpathian Journal of Mathematics, Issue 31 (2015), No. 3, 359 – 364. (2014 Impact Factor 0.792) (NRU58).http://carpathian.ubm.ro/?m=past_issues&issueno=Vol.%2031%20(2015),%20No.%203
 21. Poom Kumam, Nguyen Van Dung and Kanokwan Sitthithakerngkiet, A generalization of Ciric fixed point theorems, Filomat 29:7 (2015), 1549–1556. (2014 Impact Factor 0.638) http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2015/29-7/29-7-14-780.pdf
 22. Chirasak Mongkolkeha, Yeol Je Cho and Poom Kumam, “Approximating common fixed points of  $(a,b)$-monotone and nonexpansive mappings  in Hilbertspaces”, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Volume 16, No. 9, 2015, 1817-1833. (2014 Impact Factor 0.642)http://www.ybook.co.jp/online2/opjnca/vol16/p1817.html 
 23. P. Chaipunya and P. Kumam, Some fixed point theorems with applications in differential equations, Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, AIMS Proceedings, Volume 2015, Issue special, November 2015 Pages 248-257. (2013 IF 0.923) doi:10.3934/proc.2015.0248 (NRU58)  http://aimsciences.org/journals/displayArticlesnew.jsp?paperID=11876
 24. P. Sunthrayuth, Y. J. Cho, P. Kumam, “Viscosity approximation methods for zeros of accretive operators and fixed point problems in Banach spaces”, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 2015. (2014 IF 0.586) http://link.springer.com/article/10.1007/s40840-015-0139-8
 25. Jitsupa Deepho, Juan Martínez-Moreno, Kanokwan Sitthithakerngkiet, Poom Kumam, Convergence analysis of hybrid projection with Ces\`{a}ro mean method for the split equilibrium and general system of finite variational inequalities, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015 ((RSA5780059), TaCS, CMU) http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.10.006  (2014 Impact Factor 1.266)
 26. Plern Saipara and Poom Kumam, Fuzzy Games for a general Bayesian abstract fuzzy economy model of product measurable spaces, Mathematical Methods in the Applied Sciences (2014 Impact Factor 0.918) Math. Meth. Appl. Sci. 2015 DOI: 10.1002/mma.3809 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mma.3809/abstract

____________________________________________________

List of Publications in 2001-2014

2004

1. Poom Kumam, “Fixed point theorem and random fixed point theorems for set-valued non-self-mappings”, Thai Journal of Mathematics, Vol. 2 No. 2 (2004), 295-307.

2. Poom Kumam, “Fixed Point Theorems for nonexpansive mappings in Modular Spaces”, Archivum Mathematicum, (BRONO), Volume 40 (2004), No. 4. pp 345-353.

3. Poom Kumam, “Some Geometric Properties and Fixed Point Theorem in Modular Spaces”, in Book: Fixed Point Theorem and its Applications. J. Garcia Falset, Liorens Fuster and B. Sims (Editors), Yokohama Publishers (2004), 173-188.

2005

4.   Poom Kumam and Somyot Plubtieng “Some Random Fixed Point Theorem for set-valued Nonexpansive non-self-Operator”, Takahashi, Wataru (ed.) et al., Nonlinear analysis and convex analysis. Proceedings of the 4th international conference (NACA 2005), Okinawa, Japan, June 30–July 4, 2005. Yokohama: Yokohama Publishers. 287-295 (2007)

5. Poom Kumam and Somyot Plubtieng “Some Random Fixed Point Theorem for set-valued Nonexpansive non-self-Operator”, Takahashi, Wataru (ed.) et al., Nonlinear analysis and convex analysis. Proceedings of the 4th international conference (NACA 2005), Okinawa, Japan, June 30–July 4, 2005. Yokohama: Yokohama Publishers. 287-295 (2007).

6. Poom Kumam,”On Uniform Opial condition and Uniform Kadec-Klee property in modular spaces”, Journal of Interdisciplinary Mathematics, Vol. 8 (2005), No. 3, 377-385.

2006

6. Poom Kumam, “On nonsquare and Jordan-Von Neumann constants of modular spaces”, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 2006, Vol. 30 Issue 1, 69-77.

7. Somyot Plubtieng and Poom Kumam, “Random fixed point theorems for multivalued nonexpansive non-self random operators”, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, Volume 2006, Article ID43796, Pages1–9. http://dx.doi.org/DOI10.1155/JAMSA/2006/43796

8. Poom Kumam and Somyot Plubtieng, “Some random fixed point theorems for non-self nonexpansive random operators” Turkish Journal of Mathematics. 30 (2006), 359-372. Cover by Science Citation Index Expanded (SCIE) 2007.

9. Poom Kumam and Somyot Plubtieng, “Random fixed point theorem for multivalued nonexpansive operators in Uniformly nonsquare Banach spaces”, Random Operator and Stochastic Equation, Volume 14 No.1, 35-44 (2006).

 • 2007
 1. Poom Kumam and S. Plubtieng,“The Characteristic of noncompact convexity and random fixed point theorem for set-valued operators”, Czechoslovak Mathematical Journal, 57(132) (2007),269–279. 2009 Impact 0.306 (2010=0.265) http://www.springerlink.com/content/h3w2q7h518u98831/
 2. Poom Kumam, “A note on some fixed point theorems for set-valued non-self-mappings in Banach spaces” International Journal of Mathematical Analysis. Vo. 1, no. 1, 13-19, 2007.
 3. Somyot Plubtieng, Poom Kumam, and Rabian Wangkeeree, “Random three-step iteration scheme and common random fixed point of three operators”, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. Volume 2007, ArticleID82517, 10 pages http://dx.doi.org/doi:10.1155/2007/82517
 4. Poom Kumam,“Random iterative process for strictly pseudocontractive random operators in Hilbert spaces,” JP Journal of Fixed Point Theory and Applications, Volume 1, No. 2, 121– 133, (December 2006).
 5. Poom Kumam, (with A. Luadsong and O. Suttisri),” Random Implicit Iterations Process for Common Random Fixed Points of Finite Family of Strictly Pseudo contractive Random Operators”, Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), Volume 25, Issue 3, Pages 433 – 445 (June 2007).
 6. Poom Kumam and Wiyada Kumam, “Random fixed points of multivalued random operators with property (D)”, Random Operators and Stochastic Equations, Volume 15, Issue 2, (2007): 127-136. http://www.reference- global.com/doi/abs/10.1515/rose.2007.008
 7. Poom Kumam, Somyot Plubtieng and Rabian Wangkeeree, “Approximation of common random fixed point for a finite family of random operators”, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences(IJMMS), Volume 2007 (2007), Article ID69626, 12 pages http://dx.doi.org/doi:10.1155/2007/69626
 8. P. Kumam and and S. Plubtieng, “Random Coincidence and Random Common Fixed Points of Nonlinear Multivalued Random Operators”, Thai Journal of Mathematics, Volume 5 Number 3 / Special Issue(2007): 155-163.
 9. P. Kumam, “Coincidence and Common Fixed Points for Generalized Multivalued Nonexpansive Relative Maps”, Thai Journal of Mathematics, Volume 5(2007) Number 2 : 225—230.
 • 2008
 1. Poom Kumam, “Some Fixed Point Theorems for Multivalued SL Maps Satisfying Inwardness Conditions” Journal of Nonlinear Functional Analysis and Differential Equations, Vol. 2, No 2, (2008) 173-181.
 2. Poom Kumam “Random Fixed Point Theorems for Asymptotically Nonexpansive Random Operators” Journal of Concrete and Applicable Mathematics, ,Vol. 6, No.1, (2008) 91-99.
 3. Poom Kumam and Somyot Plubtieng, “Random fixed point theorems for uniformly Lipschitzain asymptotically regular random operators”, Journal of Applied Functional Analysis, Vol 3, No. 1, 113-121, 2008. (TRF)
 4. Poom Kumam, Warunya Kumethong and Natchanok Jewwaiworn “Weak Convergence Theorems of Three-Step Noor Iterative Scheme for I-quasi- nonexpansive mappings in Banach Spaces” Applied Mathematical Sciences, Vol. 2, 2008, no. 59, 2915 – 2920. (KMUTT) http://www.m-hikari.com/ams/ams-password- 2008/ams-password57-60-2008/kumamAMS57-60-2008.pdf
 5. Poom Kumam, “A Hybrid approximation method for equilibrium and fixed point problems for a monotone mapping and a nonexpansive Mapping”, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, No.2 (4) 2008, Pages 1245-1255. (2012 ISI IF=1.685) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2008.09.017 (Supported by CHE: Center of Excellent “Fixed point theory and applications”)
 1. Wiyada Kumam, Tareerat Tanutpanit, and Poom Kumam, “A remark on some random fixed points of multivalued SL-random operators satisfying the nonstrict Opial’s property and corrigendum to “Random fixed points of multivalued random operators with property (D)” in Random Operators and Stochastic Equations 15 (2007), 127–136. Random Operators / Stochastic Eqs. 16 (2008), 253–263 DOI 10.1515 / ROSE.2008.014 http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/ROSE.2008.014
 2. K. Wattanawitoon, P. Kumam and U.W. Humphries, Strong convergence by new hybrid methods of modified Ishikawa iterations for two asymptotically nonexpansive mappings and semi groups, Rostock. Math. Kolloq. 63, 79–91 (2008). http://ftp.math.uni-rostock.de/pub/romako/heft63/kum63.html (Supported by TRF) (MRG5180034)
 • 2009

26. Kriengsak Wattanawitoon, Usa Wannasingha Humphries and Poom Kumam, “Approximations by a Hybrid Method for Equilibrium Problems and Fixed Point Problems for a Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces” J. Concrete and Appl. Math., Vol. 7 no3, (2009) 254-262.(Supported by Faculty of Science, KMUTT)

27. R. Wangkeeree, C. Jaiboon, and P. Kumam, Strong convergence theorems for equilibrium problems and fixed point problems of a countable family for nonexpansive mappings, Int. J. of Appl. Math. and Mech. 5(3): 47 – 63, 2009. (Supported by CHE: Center of Excellent:“Fixed point theory and applications”) http://ijamm.bc.cityu.edu.hk/ijamm/wp_home_download_this.asp?pn=175

28.K. Wattanawitoon and P. Kumam, Strong convergence theorem by a new hybrid algorithm for fixed point problems and equilibrium problems of two relatively quasi- nonexpansive mappings, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Volume 3, Issue 1, February 2009, Pages 11-20. (MRG5180034) (2012 ISI IF=1.685) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2008.10.002

29. Poom Kumam and Somyot Plubtieng, “Random fixed point theorems for asymptotically regular random operators” Demonstratio Mathematica, Vol. XLII, No 1, (2009). 131-141. (Supported by CHE) http://demmath.mini.pw.edu.pl/

30. Poom Kumam, “A new hybrid iterative method for solution of Equilibrium problems and fixed point problems for an inverse strongly monotone operator and a nonexpansive mapping”, Journal of Applied Mathematics and Computing, Volume 29, Issue 1 (2009), 29: 263–280. online at springer. DOI: 10.1007/s12190-008-0129-1(Supported by TRF: MRG5180034) http://www.springerlink.com/content/3157335754527v03/

31. Somyot Plubtieng and Poom Kumam, Weak Convergence Theorem for Monotone Mappings and a Countable Family of Nonexpansive Mappings, Journal Computational and Applied Mathematics, 224 (2009), pp. 614-621. Online at Sciencedirect, Cover by ISI, 2009 Impact factor 1.292 (MRG5180034) http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2008.05.045

32. Poom Kumam, Strong Convergence Theorems by an Extragradient Method for Solving Variational Inequality and Equilibrium Problems in a Hilbert space, Turk. J Math., 33 (2009), 85 – 98. Cover by ISI 2009 Impact factor 0.108 (2010 Impact Factor: 0.467) (MRG5180034) http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=mat&rak=0804-11

33. Poom Kumam and Somyot Plubtieng “Random Common Fixed Point Theorems for a pair of Multi-valued and Single-valued Nonexpansive Random Operators in a Separable Banach space”, India J. Math., 51 (1) 2009, 101—115. (Supported by CHE) http://www.amsallahabad.org/ijm511.html

34. C. Jaiboon, P. Kumam and U.W. Humphries, “Weak convergence theorem by an extragradient method for variaotinal inequality, equilibrium and fixed point problems”, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 32(2) (2009) 173–185. Cover by ISI 2009 Impact factor 0.341 (2010=0.696) (Supported by TRF) (MRG5180034) http://math.usm.my/bulletin/html/vol32_2_7.html

 1. K. Wattanawitoon, P. Kumam and U. W. Humphries, “General iterative algorithms for a countable family of nonexpansive mappings and its applications”, Internat. J. Functional Analysis, Operator Theory and Applications, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 9-23. (Supported by Faculty of Science KMUTT)
 2. K. Wattanawitoon, P. Kumam, Corrigendum to “Strong convergence theorems by a new hybrid projection algorithm for fixed point problems and equilibrium problems of two relatively quasi-nonexpansive mappings” Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 3 (2009) 11-20. http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.nahs.2009.01.005 Proceeding NAO 37-38
 3. Kriengsak Wattanawitoon, Poom Kumam, and Usa Wannasingha Humphries, Strong convergence theorems of modified Ishikawa iterations for two family of relatively quasi- nonexpansive mappings in Banach spaces, Proceedings of the Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia2008). pp. 373-386.(Supported by TRF) (MRG5180034)

38. Chaichana Jaiboon, Poom Kumam, and Usa Wannasingha Humphries, and Takanori Ibaraki, Weak and strong convergence theorems by an extragradient method for variational inequality, equilibrium and fixed point problems, Proceedings of the Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia2008). pp. 87-95. (Supported by CHE: CEO FPTA)

39.C. Jaiboon, P. Kumam and U.W. Humphries, Convergence theorems by the viscosity approximation method for equilibrium problems and variational inequality problems, J. Comput. Math. Optim. Vol. 5, No.1, 2009, 29-56. (Supported by TRF&CHE) (MRG5180034) http://business.vsnl.com/sasip/JOCMO_volume11.html

40. P. Kumam and K. Wattanawitoon, Convergence theorems of a hybrid algorithm for equilibrium problems, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems. (2009), 3 (2009) 386-394. (2012 ISI IF=1.685) (Supported by CHE) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2009.02.006

41. P. Kumam and P. Katchang, A viscosity of extragradient approximation method for finding equilibrium problems, variational inequalities and fixed point problems for nonexpansive mappings, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 3 (2009) 475-486. (2012 ISI IF=1.685) (Supported by CEM) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2009.03.006

42. P. Kumam and C. Jaiboon, A new hybrid iterative method for mixed equilibrium problems and variational inequality problem for relaxed cocoercive mappings with application to optimization problems, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 3 (2009) 510-530. (Supported by TRF) (MRG5180034) (2012 ISI IF=1.685) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2009.04.001

 1. C. Jaiboon and P. Kumam, A hybrid extragradient viscosity approximation method for solving equilibrium problems and fixed point problems of infinitely many nonexpansive mappings, Fixed Point Theory and Applications, Volume 2009, Article ID 374815, 32 pages (ISI) 2008: impact factor 0.728. (Supported by TRF) (MRG5180034) 2009: impact factor 1.525 http://dx.doi.org/10.1155/2009/374815
 2. W. Kumam and P. Kumam, Hybrid iterative scheme by relaxed extragradient method for solutions of equilibrium problems and a general system of variational inequalities with application to optimization, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 3 (2009), 640-656. (2012 ISI IF=1.685) (Supported by CHE: CEO FPTA) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2009.05.007

45. C. Jaiboon and P. Kumam, An extragradient approximation method for system of equilibrium problems and variational inequality problems, Thai. J. Math. Vol 7. No 1, (2009), Page 77 –104. (Supported by CHE: FPTA) http://math.science.cmu.ac.th/thaijournal/allissue71.html

46. W. Sintunavarat and P. Kumam, Coincidence and common fixed points for hybrid strict contractions without weakly commuting condition, Applied Mathematics Letters, 22 (2009) 1877-1881. (ISI) 2009: impact factor 0.978. (Supported by TRF: MRG5180034) http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2009.07.015

47. P. Kumam and N. Petrot, Mixed variational-like inequality for fuzzy mappings in reflexive Banach Spaces, Journal of Inequalities and Applications, vol. 2009, Article ID 209485, 15 pages, (CEM) ISI 2009 Impact Factor 0.792 http://dx.doi.org/10.1155/2009/209485

48.P. Kumam, K. Wattanawitoon and A. Luadsong, A modified three-step composite iteration method for common fixed points of nonexpansive mapping in Banach spaces, International Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 5(8): 10 – 21, 2009. (NCT: 2552)

 1. N. Petrot, K. Wattanawitoon and P. Kumam “Strong convergence theorems of modified Ishikawa iterations for countable hemi-relatively nonexpansive mappings in a Banach space,” Fixed Point Theory and Applications, vol. 2009, Article ID 483497, 25 pages, 2009. (ISI) 2008: impact factor 0.728. (Supported by CEM) http://www.hindawi.com/journals/fpta/aip.483497.html 2009: impact factor 1.525
 2. C. Sudsukh, C. Jaiboon and P. Kumam, convergence theorem by a hybrid extragradient method for finding variational inequality problems, fixed point problems and equilibrium problems, Advances and Applications in Mathematical Sciences, 1(2) 2009, 421–436. (KU)
 3. C. Jaiboon, P. Kumam and U. W. Humphries, An extragradient method for relaxed cocoercive variational inequality and equilibrium problems, Anal. Theory Appl. Vol. 25, No. 4 (2009), 381-400. (Supported by NRU) http://dx.doi.org/10.1007/s10496-009- 0381-8

52.W. Sintunavarat, P. Kumam and Punnzeyar Patthanangkoor, Common random fixed points for multivalued random operators without S and T-weakly commuting random operators, Journal Random Operators and Stochastic Equations, Volume 17, Issue 4 (2009), Pages 381–388. (CHE: RG)

 • 2010
  53. C. Jaiboon and P. Kumam, A general iterative method for solving equilibrium problems, variational inequality problems and fixed point problems of an infinite family of nonexpansive mappings, Journal of Applied Mathematics and Computing, Volume 34, Numbers 1-2, 407-439. http://dx.doi.org/10.1007/s12190-009-0330-x

54. C. Jaiboon, W. Chantarangsi and P. Kumam, “A Convergence theorem based on a hybrid relaxed extragradient method for generalized equilibrium problems and fixed point problems of a finite family of nonexpansive mappings” Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Volume 4, Issue 1, February 2010, Pages 199-215. (2012 ISI IF=1.685) (Supported by CEM52) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2009.09.009

55. P. Katchang and P. Kumam, A new iterative algorithm of solution for equilibrium problems, variational inequalities and fixed point problems in a Hilbert space, Journal of Applied Mathematics and Computing, 32 (2010), 19-38. (CHE FPTA) http://dx.doi.org/10.1007/s12190-009-0230-0

56. N. Onjai-uea, C. Jaiboon, P. Kumam, A strong convergence theorem based on a relaxed extragradient method for generalized equilibrium problem, Applied Mathematical Sciences, Vol. 4, 2010, no. 14, 691 – 708. (Supported by RNU)

57. P. Kumam, N. Petrot, R. Wangkeeree, A hybrid iterative scheme for equilibrium problems and fixed point problems of asymptotically k-strictly pseudo- contractions, Journal of Computational and Applied Mathematics, 233 (2010) 2013— 2026. ISI, 2009 Impact factor 1.292 (Supported by CEM 52) http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2009.09.036

58.P. Katchang, Y. Khamlae and Poom Kumam, A viscosity iterative scheme for inverse- strongly accretive operators in Banach spaces, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 12, No.3, (2010), 678-686. ISI, 2009 Impact factor 0.697 (Supported by KMUTT)

59.P. Kumam, A relaxed extragradient approximation method of two inverse-strongly monotone mappings for a general system of variational inequalities, fixed point and equilibrium problems, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 36 No. 1 April 2010, 227-252. (ISI ) (Supported by TRF: MRG5180034) 2010 Impact factor 0.302 http://www.iranjournals.ir/ims/bulletin/?_action=articleInfo&article=146

60. K. Wattanawitoon and P. Kumam, “Convergence theorems of modified Ishikawa iterative scheme for two nonexpansive semigroups,” Fixed Point Theory and Applications, Volume 2010, Article ID 914702, 12 pages http://dx.doi.org/10.1155/2010/914702 (ISI) 2009: impact factor 1.525 (supported by NUR)

61. S. Saewan, P. Kumam and Kriengsak Wattanawitoon, “Convergence theorem based on a new hybrid projection method for finding a common solution of generalized equilibrium and variational inequality problems in Banach spaces,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2010 (2010), Article ID 734126, 25 pages. (ISI 2009 Impact Factor: 2.221) (Supported by Ph.D. CHE & MRG180034) http://dx.doi.org/10.1155/2010/734126

62.C. Jaiboon, and P. Kumam, Strong convergence theorems for solving equilibrium problems and fixed point problems of $\xi$-strict pseudo-contraction mappings by two hybrid projection methods, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234 (2010) 722-732. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2010.01.012 ISI, 2009 Impact factor 1.292 (2010=1.029) (Supported by TRF: MRG5180034)

63. P. Katchang, P. Kumam, Strong convergence of the modified Ishikawa iterative method for infinitely many nonexpansive mappings in Banach spaces, Computers and Mathematics with Applications, 59 (2010), 1473-1483: Corrigendum 61 (2011) 148. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2010.01.025 ISI,2009 Impact factor 1.192 (Supported by TRF: MRG5180034)

64. Chaichana Jaiboon and Poom Kumam, “Strong Convergence for generalized equilibrium problems and relaxed cocoercive variational inequalities,” Journal of Inequalities and Applications, Volume 2010, Article ID 728028, 43 pages, doi:10.1155/2010/728028 ISI 2009 Impact Factor 0.792 (Supported by TRF: MRG5180034)

http://dx.doi.org/10.1155/2010/728028

65.Phayap Katchang and Poom Kumam, “A general iterative method of fixed points for mixed equilibrium problems and variational inclusion problems” Journal of Inequalities and Applications, Volume 2010 (2010), Article ID 370197, 25 pages http://dx.doi.org/10.1155/2010/370197 ISI 2009 Impact Factor 0.792 (CEM 52)

66.N. Petrot, K. Wattanawitoon and Poom Kumam, A hybrid projection method for generalized mixed equilibrium problems and fixed point problems in Banach spaces, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 4 (2010), 631-643. (2012 ISI IF=1.685) (CEM 52) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2010.03.008

67. C. Jaiboon and P. Kumam, A general iterative method for addressing mixed equilibrium problems and optimization problems, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 73 (2010) pp. 1180-1202. (2009 Impact Factor=1.487) (2010=1.279) (Supported by TRF: MRG5380044) http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2010.04.041

68.W. Chantarangsi, C. Jaiboon, and P. Kumam, A viscosity hybrid steepest descent method for generalized mixed equilibrium problems and variational inequalities for relaxed cocoercive mapping in Hilbert spaces, Abstract and Applied Analysis, Volume 2010 (2010), Article ID 390972, 39 pages (ISI 2009 Impact Factor: 2.221) (Supported by CEM 53 & MRG5380044) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip.390972.html

69.P. Kumam and C. Jaiboon, A system of generalized mixed equilibrium problems and fixed point problems for pseudo-contraction mappings in Hilbert spaces, Fixed Point Theory and Applications, Volume 2010, Article ID 361512, 33 pages 2009: impact factor 1.525 (Supported by TRF: MRG5380044) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2010/1/361512

70. S. Saewan and P. Kumam, “Modified hybrid block iterative algorithm for convex feasibility problems and generalized equilibrium problems for uniformly quasi-$\phi$- asymptotically nonexpansive mappings ” Abstract and Applied Analysis, Volume 2010, Article ID 357120, 22 pages (ISI 2009 Impact Factor: 2.221) (Supported by MRG5380044 TRF) http://dx.doi.org/10.1155/2010/357120

71. W. Kumam, C. Jaiboon, P. Kumam, and A. Singta, A shrinking projection method for generalized mixed equilibrium problems, variational inclusion problems and a finite family of quasi-nonexpansive mappings, Journal of Inequalities and Applications, Volume 2010, Article ID 458247, 25 pages. ISI 2009 Impact Factor 0.792 (CEM 53 & MRG5380044) http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/content/2010/1/458247

72. P. Katchang, T. Jitpeera and P. Kumam, Strong convergence Theorems for solving generalized mixed equilibrium problems and general system of variational inequalities by the hybrid method, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 4 (2010), 838-852. (2012 ISI IF=1.685) http://dx.doi.org/10.1016/j.nahs.2010.07.001 (ISI 2012 Impact Factor ) (NRU)

73. T. Jitpeera and P. Kumam, “An extragradient type method for a system of equilibrium problems, variational inequality problems and fixed points of finitely many nonexpansive mappings” Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, Vol. 1 No. 1 (2010), 71-91. (CEM53) http://www.sci.nu.ac.th/jnao/index.php?p=vol1_1

74.P. Sunthrayuth and P. Kumam, A general iterative algorithm for the solution of variational inequalities for a nonexpansive semigroup in Banach spaces, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization, Vol. 1 No. 1 (2010), 139-150. (Science KMUTT) http://www.sci.nu.ac.th/jnao/index.php?p=vol1_1

75. P. Rattana, T Tanutpanit, P Kumam, Approximation Methods for Solving Equilibrium Problems and Variational Inequality Problems of an Infinite Family of Nonexpansive Mappings, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 4, 2010, no. 43, 2121 – 2141. (Science KMUTT52)

76. S. Saewan and P. Kumam, “A hybrid iterative scheme for a maximal monotone operator and two countable families of relatively quasi-nonexpansive mappings for generalized mixed equilibrium and variational inequality problems,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2010, Article ID 123027, 31 pages doi:10.1155/2010/123027 (ISI 2009 Impact Factor: 2.221) (MRG5380044) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip.123027.html

77. K. Wattanawitoon and P. Kumam, “Strong convergence to common fixed points for countable families of asymptotically nonexpansive mappings and semigroups,” Fixed Point Theory and Applications, Volume 2010, Article ID 301868, 16 pages doi:10.1155/2010/301868 (2009: Impact factor 1.525) http://www.hindawi.com/journals/fpta/aip.301868.html (CEM 53)

78. K. Wattanawitoon, U. Hamphries and P. Kumam, “Convergence theorems of common elements for mixed equilibrium problems, variational inequality problems and fixed point problems in Banach spaces”, Int. J. Appl. Math. And Comput. Vol. 2 (2010), 11-32. (CEM 53) http://ijamc.psit.in/ijamc/index.php/ijamc/article/view/139

79. N. Onjai-uea and P. Kumam, “A Generalized Nonlinear Random Equations with Random Fuzzy Mappings in Uniformly Smooth Banach Spaces,” Journal of Inequalities and Applications, Volume 2010, Article ID 728452, 15 pages http://dx.doi.org/10.1155/2010/728452 (ISI 2010 Impact Factor 0.88) (0.792) (CEM 52)

 • 2011

80. W. Sintunavarat and P. Kumam, Weak condition for generalized multi-valued $(f,\alpha, \beta)$-weak contraction mappings, Applied Mathematics Letters, Volume 24, Issue 4, April 2011, Pages 460-465. (2012: Impact Factor 1.501) (MRG5380044) http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2010.10.042

81.T.Jitpeera,P.Katchang,andP.Kumam, AviscosityofCes\`{a}romeanapproximation methods for mixed equilibrium, variational inequalities and fixed point problems, Fixed Point Theory and Applications, Volume 2011, Article ID 945051, 24 pages doi:10.1155/2011/945051 (2010: impact factor 1.94) (MRG5380044) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2011/1/945051

82. P. Kumam and K. Wattanawitoon, A general composite explicit iterative scheme of fixed point solutions of variational inequalities for nonexpansive semigroups, Mathematical and Computer Modelling, 53 (2011) 998–1006. (2012: impact factor 1.364) (CEM) http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2010.11.057

83. K. Wattanawitoon and P. Kumam, “Hybrid proximal-point methods for zeros of maximal monotone operators, variational inequalities and mixed equilibrium problems”, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2011 (2011), Article ID 174796, 31 pages (CEM 53), http://www.hindawi.com/journals/ijmms/aip.174796.html

84. N. Onjai-uea and P. Kumam, “Algorithms of common solutions to generalized mixed equilibrium problems and a system of quasivariational inclusions for two difference nonlinear operators in Banach spaces,” Fixed Point Theory and Applications, Volume 2011, Article ID 601910, 23 pages http://dx.doi.org/doi:10.1155/2011/601910 (2010: impact factor 1.94) (CEM 53) http://www.hindawi.com/journals/fpta/aip.601910.html

 1. T. Jitpeera and P. Kumam, “A New Hybrid Algorithm for a System of Mixed Equilibrium Problems, Fixed Point Problems for Nonexpansive Semigroup, and Variational Inclusion Problem,” Fixed Point Theory and Applications, vol. 2011, Article ID 217407, 27 pages, 2011. doi:10.1155/2011/217407. (MRG5380044.) (2010: impact factor 1.94) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2011/1/217407
 2. P. Sunthrayuth, K.Wattanawitoon and P. Kumam “Convergence theorems of a general composite iterative method for nonexpansive semigroups in Banach spaces,” ISRN Mathematical Analysis Volume 2011 (2011), Article ID 576135, 24 pages. (NRCT and Faculty of Science) doi:10.5402/2011/576135 http://www.hindawi.com/isrn/ma/aip.576135.html
 3. T. Jitpeera and P. Kumam, “A composite iterative method for generalized mixed equilibrium problems and variational inequality problems” Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 13, No.2, 345-361, 2011 composite iterative (ISI 2009 Impact Factor: 0.697) (NRCT53)
 4. W. Sintunavarat and P. Kumam, ” Coincidence and common fixed points for generalized contraction multi-valued mappings”, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 13, No.2, 362-367, 2011. (ISI 2009 Impact Factor: 0.697) (MRG5380044)

89. P. Kumam, Random Common Fixed Points of Single-Valued and Multivalued Random Operators in a Uniformly Convex Banach Space, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 13, No.2, 368-375, 2011. (ISI 2009 Impact Factor: 0.697) (Supported by CEM53)

 1. R. Wangkeeree, N. Petrot, P. Kumam and C. Jaiboon, Convergence Theorem for Mixed Equilibrium Problems and Variational Inequality Problems for Relaxed Cocoercive Mappings, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 13, No.3, 425-449, 2011. (ISI 2009 Impact Factor: 0.697) (Supported by CEM52&53) (2010=0.453)
 2. T. Jitpeera and P. Kumam, The shrinking projection method for a system of generalized mixed equilibrium problems and fixed point problems for pseudocontractive mappings, Journal of Inequalities and Applications, Volume 2011, Article ID 840319, 25 pages. (ISI 2010 Impact Factor 0.88) (MRG5380044 and NRU) http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/content/2011/1/840319

92. P. Kumam and S. Plubtieng, ‘Viscosity approximation methods for monotone mappings and a countable family of nonexpansive mappings’, Mathematica Slovaca, Math. Slovaca, 61 (2) (2011), 257–274. (ISI 2010 Impact Factor 0.316) (Supported by MRG5380044) http://www.springerlink.com/content/6210k63665615q81/

 1. N. Petrot, R. Wangkeeree and P. Kumam, A viscosity approximation method of common solutions for quasi variational inclusion and fixed point problems, Fixed Point Theory, 12 (2011), No. 1, 165-178. (ISI 2010 Impact Factor=1.03) (Supported by CEM 53) http://www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj/vol__12(2011)_no_1.php
 2. K. Wattanawitoon and P. Kumam, Generalized Mixed Equilibrium Problems for Maximal Monotone Operators and Two Relatively Quasi-Nonexpansive Mappings, Thai J. Math., Vol. 9 No.1 (2011) Page 165–189. (NRCT)
 3. W. Sintunavarat and P. Kumam, “Gregus type common fixed point theorems for tangential multi-valued mappings of integral type in metric spaces” International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2011, Article ID 923458, 11 pages. doi:10.1155/2011/923458 (NRU) http://www.hindawi.com/journals/ijmms/aip.923458.html

96. P. Kumam, N. Petrot and R. Wangkeeree, Existence and iterative approximation of solutions of generalized mixed quasi-variational-like inequality problem in Banach spaces, Applied Mathematics and Computation, Volume 217, Issue 18, 15 May 2011, Pages 7496-7503 (ISI 2010 Impact Factor=1.534) (CEM53) http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.02.054

97. T. Jitpeera and P.Kumam, “A general iterative algorithm for generalized mixed equilibrium problems and variational inclusions approach to variational inequalities,” International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2011, Article ID 619813, 25 pages (NRU&NRCT) http://www.hindawi.com/journals/ijmms/aip.619813.html

 1. P. Katchang and P. Kumam, Convergence of Iterative Algorithm for Finding Common Solution of Fixed Points and General System of Variational Inequalities for Two Accretive Operators, Thai Journal of Mathematics. Volume 9 (2011) Number 2 : 319–335. (NRU)
 2. T. Jitpeera, U. Witthayarat and P. Kumam , “Hybrid algorithms of common solutions of generalized mixed equilibrium problems and the common variational inequality problems with applications,” Fixed Point Theory and Applications, Volume 2011, Article ID 971479, 28 pages. (NRU& MRG5380044) (2010: impact factor 1.94) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2011/1/971479

100. P. Kumam and C. Jaiboon “Approximation of common solutions to system of mixed equilibrium problems, variational inequality problems and strict pseudo-contractive mappings,” Fixed Point Theory and Applications, Volume 2011, Article ID 347204, 30 pages. (CEM53-2)

http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2011/1/347204

101. P. Katchang, W. Kumam, Usa W. Humphries and P. Kumam “Strong convergence theorems of modified ishikawa iterative method for an infinite family of strict pseudo- contractionsinBanachspaces,”InternationalJournalof MathematicsandMathematical Sciences, Volume 2011, Article ID 549364, 18 pages. doi:10.1155/2011/549364 (NRCT&NRU) http://www.hindawi.com/journals/ijmms/aip/549364/

102. P. Sunthrayuth and P. Kumam, “A new composite general iterative scheme for nonexpansive semigroups in Banach Spaces,” International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences Volume 2011, Article ID 560671, 17 pages. (NRU) http://www.hindawi.com/journals/ijmms/aip/560671/

103. P. Katchang and P. Kumam, A composite implicit iterative process with a viscosity method for lipschitzian semigroup in a smooth Banach space, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 37 No. 1 (2011), 143-159. (2009 Impact factor 0.302) (NRU) http://www.iranjournals.ir/ims/bulletin/?_action=articleInfo&article=283

104. C. Mongkolkeha and P. Kumam “Fixed point and common fixed point theorems for generalized weak contraction mappings of integral type in Modular spaces,” International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Volume 2011 (2011), Article ID 705943, 12 pages (NRU&Ph.D) http://www.hindawi.com/journals/ijmms/2011/705943/

105. T. Jitpeera, I. Inchan and P. Kumam, A general iterative algorithm combining viscosity method with parallel method for mixed equilibrium problems for a family of strict pseudo-contraction, J. Appl. Math. & Informatics Vol. 29(2011), No. 3 – 4, pp. 621 – 639. (NRCT) (2010: impact factor 1.94)

106. W. Kumam, P. Junlouchai, and P. Kumam , Generalized Systems of Variational Inequalities and Projection Methods for Inverse-Strongly Monotone Mappings, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2011, Article ID 976505, 24 pages. doi:10.1155/2011/976505 (2009 Impact factor 1.577) (2010=0.967) (CEM&NRU& MRG5380044) http://www.hindawi.com/journals/ddns/aip/976505/

107. P. Kumam and S. Plubtieng, “Convergence Theorems by hybrid methods for Monotone Mappings and a Countable Family of Nonexpansive Mappings and its Applications, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 70 No. 1 2011, 81-107. (MRG5380044) http://www.ijpam.eu/contents/2011-70-1/8/

108. K. Wattanawitoon, U. Humphries and P. Kumam “Strong convergence theorems for two relatively asymptotically nonexpansive mappings in Banach spaces” , International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 5, (2011), no. 35, 1719 – 1732. (CEM53-2(usa) &NRU).

109. P. Katchang and P. Kumam, An iterative algorithm for finding a common solution of fixed points and a general system of variational inequalities for two inverse strongly accretive operators, Positivity, Volume 15, Number 2, (2011) 281-295. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11117-010-0074-8 (ISI , 2009 Impact Factor: 0.417) (2010 Impact Factor= 0.578) (MRG5380044)

110.T. Jitpeera and P. Kumam, A new Hybrid Algorithm for A system of equilibrium problems and variational inclusion, Ann Univ Ferrara (2011) 57:89–108. DOI 10.1007/s11565-010-0110-4. (CEM53) http://www.springerlink.com/content/r0355212947361t4/

111. N. Onjai-uea, C. Jaiboon and P. Kumam “A relaxed hybrid steepest descent method for common solutions of generalized mixed equilibrium problems and fixed point problems,” Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:32 doi:10.1186/1687-1812-2011-32 (CEM53-2(usa)&NRU) (2010: impact factor 1.94) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2011/1/32

112.P. Sunthrayuth and P. Kumam “A new general iterative method for solution of a new general system of variational inclusions for nonexpansive semigroups in Banach spaces,” Journal of Applied Mathematics, vol. 2011, Article ID 187052, 29 pages, 2011. doi:10.1155/2011/187052. (ISI 12010 Impact Factor 0.630) CEM53 for report 2 year &NRU http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/187052/

113.S. Saewan and P. Kumam “The shrinking projection method for solving generalized equilibrium problem and common fixed points for asymptotically quasi-$\phi$- nonexpansive mappings,” Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:9 http://dx.doi.org/10.1186/1687-1812-2011-9 (2009: impact factor 1.525) (MRG5380044) (CHE&TRF) (2010: impact factor 1.94)

114. S. Saewan and P.Kumam “Strong convergence theorems for countable families of  uniformly quasi-$phi$-asymptotically nonexpansive mappings and a system of generalized mixed equilibrium problems,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2011, Article ID 701675, 27 pages. (MRG5380044) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/701675/ (2009: impact factor 2.221) (2010= 1.442)

115.P. Kumam and S. Plubtieng, Viscosity approximation methods of random fixed point solutions and random variational inequalities in Hilbert spaces, Asian-European Journal of Mathematics, Volume 70 No. 1 2011, 81-107. http://www.worldscinet.com/aejm/04/0402/S1793557111000228.html

116.K. Kuaket and P. Kumam, Fixed points of asymptotic pointwise contractions in modular spaces, Mathematics Letters, 24 (2011) 1795–1798. (2012: impact factor 1.501) (CEM53)
http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2011.04.035

117.S. Saewan and P. Kumam, “A modified hybrid projection method for solving generalized mixed equilibrium problems and fixed point problems in Banach spaces”, Computers and Mathematics with Applications 62 (2011) 1723–1735. (ISI, 2010 Impact factor 1.472, 2012 IF=2.069) http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2011.06.014 (MRG&NRU) (MRG5380044)

118.W. Sintunavarat and P. Kumam, “Gregus type fixed points for a tangential multi-valued mappings satisfying contractive conditions of integral type,” Journal of Inequalities and Applications 2011, 2011:3 doi:10.1186/1029-242X-2011-3 (ISI 2010 Impact Factor=0.88) (NRU&MRG5380044) http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/content/2011/1/3

119.T. Jitpeera and P. Kumam, ” Hybrid algorithms for minimization problems over the solutions of generalized mixed equilibrium and variational inclusion problems,” Mathematical Problems in Engineering, Volume 2011, Article ID 648617, 26 pages (ISI 2010 Impact Factor 0.689 2012 IF=1.383)(MRG5380044) (NRU&MRG53) http://www.hindawi.com/journals/mpe/aip/648617/

120. W. Sintunavarat, Y. J. Cho and P. Kumam, Common fixed point theorems for c-distance in ordered cone metric spaces, Computers and Mathematics with Applications, 62 (2011) 1969–1978. (ISI 2010 Impact factor 1.472, 2012 IF=2.069) (NRU) http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2011.06.040

121.P. Sunthrayuth, C. Sudsukh and P. Kumam, “Viscosity approximation methods with a weak contraction of general iterative processes for nonexpansive semigroups in Banach spaces,” ISRN Applied Mathematics, Volume 2011, Article ID 484061, 18 pages in press: http://www.hindawi.com/isrn/appmath/aip/484061/

122. S. Saewan and P. Kumam, A new modified block iterative algorithm for uniformly quasi-\phi-asymptotically nonexpansive mappings and a system of generalized mixed equilibrium problems, Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:35 doi:10.1186/1687-1812-2011-35 (MRG5380044) (MRG53&NRU) (2010: impact factor 1.936) http://dx.doi.org/10.1186/1687-1812-2011-35

123. W. Sintunavarat and P. Kumam “Common fixed point theorems for a pair of weakly compatible mappings in fuzzy metric spaces,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2011, Article ID 637958, 14 Pages. (2010: impact factor 0.63) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/637958/

124. W. Sintunavarat and P. Kumam, Common fixed point theorems for generalized $\mathcal{JH}$-operator classes and invariant approximations, Journal of Inequalities and Applications, 2011, 2011:67 (2010: impact factor 0.88) (MRG53&NRU) http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/content/2011/1/67

125. P. Kumam, U. Hamphries and P. Katchang, Common solutions of generalized mixed equilibrium problems, variational inclusions and common fixed points for nonexpansive semigroups and strictly pseudo-contractive mappings,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2011, Article ID 953903, 27 pages (2010: impact factor 0.63) (NRU&NRCT) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/953903/

126. S. Saewan and P. Kumam, Convergence theorems for mixed equilibrium problems, variational inequalityproblem and uniformly quasi-$\phi$-asymptotically nonexpansive mappings, Applied Mathematics and Computation, 218 (2011) 3522– 3538. (ISI 2010 Impact Factor=1.534 2012 IF=1.349) (MRG5380044) http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.08.099

127. S. Saewan and P. Kumam, Convergence Theorems for uniformly quasi- $\phi$-asymptotically nonexpansive mappings, generalized equilibrium problems and variational inequalities, Journal of Inequalities and Applications 2011, 2011:96 (2010 Impact Factor 0.88) (CEM54) http://dx.doi.org/10.1186/1029-242X-2011-96

128. Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam “Some geometric properties of Lacunary sequence spaces related to fixed point property,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2011, Article ID 903736, 13 pages doi:10.1155/2011/903736 (2012 Impact Factor 1.102) (MRG53&TRF) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/903736/

129. Wutiphol Sintunavarat, Yeol Je Cho and Poom Kumam, Coupled Coincidence Point Theorems for Contractions without Commutative Condition in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces, Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:81 (2010: impact factor 1.94) (NRU54) http://dx.doi.org/10.1186/1687-1812-2011-81

130. Siwaporn Saewan and Poom Kumam, A modified Mann iterative scheme by generalized $f$-projection for a countable family of relatively quasi-nonexpansive mappings and a system of generalized mixed equilibrium problems, Fixed Point Theory and Applications 2011, 2011:104 (2010: impact factor 1.94) (CEM53) http://dx.doi.org/10.1186/1687-1812-2011-104

131.Phayap Katchang, Chaichana Jaiboon, Poom Kumam, Convergence theorems for two viscosity iterative algorithms for solving equilibrium problems and fixed point problems, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 72 No. 2, 2011, 217- 235. (CEM53-2)

132. Chirasak Mongkolkeha, Wultiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Fixed point theorems for contraction mappings in modular metric spaces, Fixed Point Theory and Applications2011,2011:93 Correction:”Fixedpointtheoremsforcontractionmappings in modular metric spaces, Fixed Point Theory Appl. 2011, 2011:93″ Fixed Point Theory and Applications 2012, 2012:103 (2010: impact factor 1.94) (MRG53) http://dx.doi.org/10.1186/1687-1812-2011-93

133. Thanyarat Jitpeera and Poom Kumam “Approximating common solution of variational inclusions and generalized mixed equilibrium problems with applications to optimization problems”, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis, 18 (6) (2011) 813-837. (CEM3)

134. Siwaporn Saewan and Poom Kumam, A New Modified Block Iterative Algorithm for a System of Equilibrium Problems and a Fixed Point Set of Uniformly Quasi-Ф-Asymptotically Nonexpansive Mappings, Advances in Systems Science and Applications (2011), Vol.11, No.2, 124- 150.http://www.ijassa.net:8080/assa/index3_en.jsp

 •  2012
  135. W. Sintunavarat and P. Kumam, Common fixed point theorems for hybrid generalized multi-valued contraction Mappings, Applied Mathematics Letters, 25 (2012) 52–57. (2012 Impact Factor 1.501) (MRG5380044) http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2011.05.047

136. K. Wattanawitoon and P. Kumam, “A new iterative scheme for generalized mixed equilibrium, variational inequality problems and a zero point of maximal monotone operators,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 692829, 27 pages doi:10.1155/2012/692829 (2012 Impact Factor 0.834) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/692829/

137. C. Mongkolkeha and P. Kumam, “Fixed point theorems for generalized asymptotic pointwise $\rho-$contraction mappings involving orbits in Modular function spaces” Applied MathematicsLetters,25(2012)1285-1290. (2012ImpactFactor1.501) http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2011.11.027 (MRG5380044&NRU)

138. Nawitcha Onjai-uea and Poom Kumam, Existence and Convergence Theorems for the new system of generalized mixed variational inequalities in Banach spaces, Journal of Inequalities and Applications 2012, 2012:9 (CEM3) (2012 Impact Factor 0.82) http://dx.doi.org/10.1186/1029-242X-2012-9

139. Tanom Chamnarnpan and Poom Kumam “Iterative Algorithms for Solving the System of Mixed Equilibrium Problems, Fixed-Point Problems, and Variational Inclusions with

Application to Minimization Problem” Journal Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 538912, 29 pages doi:10.1155/2012/538912 (2012 Impact Factor 0.834) (MRG53&NRU) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/538912/

140. W.KumamandP.Kumam,Randomfixedpointtheoremsformultivalued subsequentially limit-contractive maps satisfying inwardness conditions, Journal of Computational Analysis and Applications, V0l. 14, No.2, 239-251 , February 2012, (2012 Impact Factor 0.502) ( CEM53)

141.Pongsakorn Sunthrayuth and Poom Kumam “A system of generalized mixed equilibrium problems, maximal monotone operators and fixed point problems with application to optimization problems,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 316276, 39 pages doi:10.1155/2012/316276 (2012 Impact Factor 1.102) (CEM53) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/316276/

142. PitipongSunthrayuthandPoomKumam,Strongconvergencetheoremsofageneral iterative process for two nonexpansive mappings in Banach spaces”, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 14, No.3, 446-457., April 2012 (2012 Impact Factor 0.502) (CEM54)

143. PhayapKatchangandPoomKumam,”Hybrid-extragradienttypemethodsfora generalized equilibrium problem and variational inequality problems of nonexpansive semigroups” Fixed Point Theory, 13 (2012), 107-120. (2012 Impact Factor 0.779) (NRU& MRG53) http://www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj/sfptcj.html

144. NawitchaOnjai-ueaandPoomKumam”Ageneralizedrandomnonlinearvariational inclusion for multi-valued random operators in a uniformly smooth Banach space”,, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol. 14, No.4, 648-658, May 2012. (CEM53) (2012 Impact Factor 0.502)

145. PongsakornSunthrayuthandPoomKumam,”Aniterativemethodforsolvingasystemof mixed equilibrium problems, system of quasivariational inclusions and fixed point problems of nonexpansive semigroups with application to optimization problems,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 979870, 30 pages (CEM54) (2012 Impact Factor 1.102) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/979870/

146. Uamporn Witthayarat, Yeol Je Cho and Poom Kumam, “Convergence of an iterative algorithm for common solutions for zeros of maximal accretive operator with applications,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2012 (2012), Article ID 185104, 17 pages (2012 Impact Factor 0.834) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/185104/

147. WutipholSintunavaratandPoomKumam,FixedPointTheoremsforaGeneralized Intuitionistic Fuzzy Contraction in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces, Thai J. Math. Vol. 10 (1) 2012, 123–135. (NRU) http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/article/view/262

148. P.KatchangandP.Kumam,“Viscosityapproximationswithweakcontractionforfinding a common solution of fixed points and a general system of variational inequalities for two accretive operators”, Journal of Computational Analysis and Applications, Vol 14, No.7 1269-1287, November 2012. (2012 Impact Factor 0.502) (CEM54)

149. C.Mongkolkeha and P.Kumam, Best proximity point Theorems for generalized cyclic contractions in ordered metric Spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 155 (2012) 215-226. DOI 10.1007/s10957-012-9991-y (2012 Impact Factor 1.423) (RGJ&MRG53) http://dx.doi.org/10.1007/s10957-012-9991-y

150. Phayap Katchang and Poom Kumam “A system of mixed equilibrium problems, a general system of variational inequality problems for relaxed cocoercive and fixed point problems for nonexpansive semigroup and strictly pseudo-contractive mappings,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 414831, 36 pages (2012 Impact Factor0.834) (CEM55)http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/414831/

151.Parin Chaipunya, Chirasak Mongkolkeha, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Fixed Point Theorems for Multivalued Mappings in Modular Metric Spaces, Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 503504, 14 pages (2012 Impact Factor 1.102) (NRU) doi:10.1155/2012/503504

Erratum to “Fixed-Point Theorems for Multivalued Mappings in Modular Metric Spaces” Abstract and Applied Analysis Volume 2012, Article ID 241919, 2 pages doi:10.1155/2012/241919

152. SiwapornSaewanandPoomKumam,ExistenceandAlgorithmforsolvingthesystemof mixed variational inequalities in Banach spaces, Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 413468, 16 pages (2012 Impact Factor 0.834) (NRU&MRG53) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/413468/

153. Nawitcha Onjai-uea and Poom Kumam, A new iterative scheme for equilibrium problems, fixed point problems for nonexpansive mappings and maximal monotone operators, Fixed Point Theory and Applications 2012, 2012:27 doi:10.1186/1687-1812- 2012-27 (CEM53) (2012 Impact Factor 1.87) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2012/1/27/abstract

154. W. Sintunavarat and P. Kumam, Common fixed points for $R$-weakly commuting in fuzzy metric spaces, Ann Univ Ferrara (2012) 58:389-406. DOI 10.1007/s11565-012- 0150-z (NRU) http://dx.doi.org/10.1007/s11565-012-0150-z

155. Mujahid Abbas, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Coupled fixed point of generalized contractive mappings on partially ordered $G$-metric spaces, Fixed Point Theory and Applications 2012, 2012:31 doi:10.1186/1687-1812-2012-31 (2012 Impact Factor 1.87 (NRU) http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2012/1/31/abstract

156. Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, “Common fixed point theorem for cyclic generalized multi-valued contraction mappings”, Applied Mathematics Letters, 25 (11), 2012,1849–1855. http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2012.02.045(NRU)(2012:impact factor 1.501)

157. WutipholSintunavarat,YeolJeChoandPoomKumam”Coupledfixedpointtheoremsfor weak contraction mappings under $F$-invariant set,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 324874, 15 pages (2012 Impact Factor 1.102) (NRU MRG53) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/324874/

158. N. Onjai-Uea, C. Jaiboon, P. Kumam and U. W. Humphries, Convergence of iterative sequences for fixed points of an infinite family of nonexpansive mappings based on a hybrid steepest descent methods, Journal of Inequalities and Applications 2012, 2012:101 doi:10.1186/1029-242X-2012-101 (2012 Impact Factor 0.82) (CEM53-2)

159. Attapol Kaekhao, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Common fixed point theorems of c-distance on cone metric spaces, Journal of Nonlinear Analysis and Application, 2012 Article ID jnaa-00137, 11 Pages doi:10.5899/2012/jnaa-00137 (CEM53) http://dx.doi.org/10.5899/2012/jnaa-00137

160. S. Saewan and P. Kumam, “A strong convergence theorem concerning a hybrid projection method for finding common fixed points of a countable family of relatively quasi- nonexpansive mappings” Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Volume 13, Number 2, 2012, 313-330. (2012 Impact Factor 0.978) (MRG5380044) http://www.ybook.co.jp/online2/opjnca/vol13/p313.html

161.Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam, On $H$-properties and uniform Opial property of generalized Ces$\grave{\text{A}}$ro sequence spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:76. doi:10.1186/1029-242X-2012-76 (2012 Impact Factor 0.82) (NRU) http://www.journalofinequalitiesandapplications.com/content/2012/1/76/abstract

162. Chaichana Jaiboon and Poom Kumam, Viscosity approximation method for system of variational inclusions problems and fixed point problems of a countable family of nonexpansive mappings, Journal of Applied Mathematics, Volume 2012 (2012), Article ID 816529, 26 pages (2012 Impact Factor 0.834) (NRU) in press http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/816529/

163. Thanyarat Jitpeera and Poom Kumam, A new explicit triple hierarchical problem over the set of fixed point and generalized mixed equilibrium problem, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:82 doi:10.1186/1029-242X-2012-82 (2012 Impact Factor 0.82) (NRCT55)

164. Wutiphol Sintunavara and Poom Kumam, Generalized common fixed point theorems in complex valued metric spaces with applications, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:84 doi:10.1186/1029-242X-2012-84 (2012 Impact Factor 0.82) (NRU)

165. Pongsakorn Sunthrayuth and Poom Kumam, Iterative methods for variational inequality problems and fixed point problems of a countable family of strict pseudo-contractions in a $q$-uniformly smooth Banach space, Fixed Point Theory and Applications, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:65 doi:10.1186/1687-1812-2012-65 (2012 Impact Factor 1.87) (CEM54)

166. Tanom Chamnarnpan and Poom Kumam, A new iterative method for a common solution of fixed points for pseudo-contractive mappings and variational inequalities, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:67 doi:10.1186/1687-1812-2012-67 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU)

167. Poom Kumam and Phayap Katchang,The Hybrid algorithm for system of mixed equilibrium problems, general system of finite variational inequalities and common fixed points for nonexpansive semigroups and strictly pseudo-contractive mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:84 doi:10.1186/1687-1812-2012-84 (2012 Impact Factor 1.87) (Post-Doc KMUTT & NRU)

168. Preedaporn Kanjanasamranwong, Poom Kumam and Siwaporn Saewan “A modified Halpern type iterative method of a system of equilibrium problems and a fixed point for a totally quasi-phi-asymptotically non expansive mapping in a Banach space,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 750732, 19 pages doi:10.1155/2012/750732 (2012 Impact Factor 0.834) (NRCT55) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/750732/

169. Kriengsak Wattanawitoon and Poom Kumam, Modified Proximal point algorithms for finding a zero point of maximal monotone operators, generalized mixed equilibrium problems and variational inequalities, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:118 (2012 Impact Factor 0.82) (UR2) doi:10.1186/1029-242X-2012-11

170. WutipholSintunavaratandPoomKumam,Coupledbestproximitypointtheoreminmetric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:93. doi:10.1186/1687-1812- 2012-93 (2012 Impact Factor 1.87) (MRG55)

171.Siwaporn Saewan and Poom Kumam, The hybrid block iterative algorithm for solving the system of equilibrium problems and variational inequality problems, SpringerPlus 2012, 1:8 doi:10.1186/2193-1801-1-8 (NRCT55)

172. Siwaporn Saewan and PoomKumam,”A Generalized $f$-Projection Methodfor Countable Families of Weak Relatively Nonexpansive Mappings and the System of Generalized Ky Fan Inequalities”, Journal of Global Optimization, June 2013, Volume 56, Issue 2, pp 623-645. DOI: 10.1007/s10898-012-9922-3 (2012 Impact Factor 1.307) (NRU)

173. PongsakornSunthrayuthandPoomKumam,Iterativealgorithmsapproachtoageneral system of nonlinear variational inequalities with perturbed mappings and fixed point problems for nonexpansive semigroups, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:133 (2012 Impact Factor 0.82) (NRU55) doi:10.1186/1029-242X-2012-133

174. Nopparat Wairojjana and Poom Kumam “General iterative algorithms for hierarchical fixed points approach to variational inequalities, Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 174318, 19 pages doi:10.1155/2012/174318 (2012 Impact Factor 0.834) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/174318/

175. Kriengsak Wattanawitoon,Thanyarat Jitpeera and Poom Kumam,A new hybrid general iterative algorithm for common solutions of generalized mixed equilibrium problems and variational inclusions, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:138 (2012 Impact Factor 0.82) (NRU&UR2) doi:10.1186/1029-242X-2012-138

176. Phayap Katchang and Poom Kumam,”An iterative algorithm for common fixed points for nonexpansive semigroups and strictly pseudo-contractive mappings with optimization problems”, Journal of Global Optimization, Volume 56, Issue 4, 2013: 1563-1589. DOI 10.1007/s10898-012-9927-y (2012 Impact Factor 1.307) (Post-Doc & NRU55)

177. C. Mongkolkeha and P.Kumam,Common fixed points for generalized weak contraction mappings in Modular spaces, Scientiae. Mathematicae. Japonicae, Online, e-2012, 117– 127. (NRU)

178. Parin Chaipunya,Yeol Je Cho and Poom Kumam, Geraghty-type theorems in modular metric spaces with an application to partial differential equation, Advances in Difference Equations, 2012, 2012:83 (2012 Impact Factor 0.69) (NRU) http://www.advancesindifferenceequations.com/content/2012/1/83

179. Thanyarat Jitpeera and Poom Kumam, Algorithms for solving the variational inequality problem over the triple hierarchical problem, Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 827156, 15 pages doi:10.1155/2012/827156 (2012 Impact Factor 1.102) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/827156/

180. Kriengsak Wattanawitoon and Poom Kumam, “The Modified block iterative algorithms for asymptotically relatively nonexpansive mappings and the system of generalized mixed equilibrium problems,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 395760, 24 pages. doi:10.1155/2012/395760 (2012 Impact Factor 0.834) (NRU&UR2) in press http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/395760/

181.Thanyarat Jitpeera and Poom Kumam, A new iterative algorithm for solving common solutions of generalized mixed equilibrium problems, fixed point problems and variational inclusion problems with minimization problems, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:111. doi:10.1186/1687-1812-2012-111 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU-55)

182. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, “Approximation Theorems for solving common solution of a System of Mixed Equilibrium Problems and variational inequality problems and fixed point problems for Asymptotically Strict Pseudocontractions in the Intermediate Sense, Appl. Math. Comput. 219 (2012) 837-855. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2012.06.049 (NRU55) (2012 Impact Factor 1.349)

183. Pongsakorn Sunthrayuth and Poom Kumam, Approximating solutions of variational inequalities on the sets of common fixed points for a semigroup of asymptotically nonexpansive mappings, Mathematical Sciences 2012, 6:20. doi:10.1186/2251-7456-6- 20 (NRU55)

184. NawitchaOnjai-uea,PhayapKatchangandPoomKumam,Strongconvergence theorems for solving a general system of finite variational inequalities for finite accretive operators and fixed points of nonexpansive semigroups with weak contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:114. DOI: 10.1186/1687-1812-2012-114 (2012Impact Factor 1.87) (NRU-55) (UR1)

185. Hassen Aydi, Calogero Vetro, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Coincidence and fixed points for contractions and cyclical contractions in partial metric spaces, Fixed PointTheoryandApplications,2012,2012:124 (2012ImpactFactor1.87)(NRU-55) doi:10.1186/1687-1812-2012-124

186. S. Chauhan, W. Sintunavarat and P. Kumam, “Common Fixed Point Theorems for Weakly Compatible Mappings in Fuzzy Metric Spaces Using (JCLR) Property,” Applied Mathematics, Vol. 3 No. 9, 2012, pp. 976-982. doi: 10.4236/am.2012.39145.

187. WutipholSintunavarat,YeolJeChoandPoomKumam,Coupledfixedpointtheorems for contraction mapping induced by cone ball-metric in partially ordered spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:128 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU-55) DOI: 10.1186/1687-1812-2012-128 http://www.fixedpointtheoryandapplications.com/content/2012/1/128

188. Uamporn Witthayarat, Yeol Je Cho, Poom Kumam, Approximation algorithm for fixed points of nonlinear operators and solutions of mixed equilibrium problems and variational inclusion problems with applications, J. Nonlinear Sci. Appl. 5 (2012), 475-494. (NRCT2555) http://www.tjnsa.com/includes/files/articles/Vol5_Iss6_475– 494_Approximation_algorithm_for_fixed_p.pdf

189. Hassen Aydi, Mujahid Abbas, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Tripled fixed point of $W$-compatible mappings in abstract metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:134. doi:10.1186/1687-1812-2012-134 (2012 Impact Factor 1.87) (MRG55)

190. Wutiphol Sintunavarat, Adrian Petru\c{s}el and Poom Kumam, Coupled common fixed point theorems for $w^*$-compatible mappings without mixed monotone property, Rend. Circ. Mat. Palermo (2012) 61:361-383. DOI: 10.1007/s12215-012-0096-0 (MRG55)

191.Siwaporn Saewan, Poom Kumam and Preedaporn Kanjanasamranwong, The hybrid projection algorithm for finding the common fixed points and the zeroes of maximal monotone operators in Banach spaces, Optimization, vol. 63, no. 9, pp. 1319–1338, 2014. http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2012.724686 (2012 Impact Factor 0.707) (NRU55)

192. P.Chaipunya,Y.Cho,W.SintunavaratandP.Kumam,”FixedPointandCommonFixed Point Theorems for Cyclic Quasi-Contractions in Metric and Ultrametric Spaces,” Advances in Pure Mathematics, Vol. 2 No. 6, 2012, pp. 401-407. doi: 10.4236/apm.2012.26060.

193. Phayap Katchang and Poom Kumam, The Meir-Keeler type for solving variational inequalities and fixed points of nonexpansive semigroups in Banach spaces, Journal of Applied Mathematics, pages (2012 Impact Factor 0.834) (NRU55&PostDoc) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/376421/

194. UampornWitthayarat,ThanyaratJitpeeraandPoomKumam,”Anewmodifiedhybrid steepest-descent by using a viscosity approximation method with a weakly contractive mapping for A system of equilibrium problems and fixed point problems with minimization problems,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2012 (2012), Article ID 206345, 29 pages. (2012 Impact Factor 1.102) (NRU55) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/206345/

195. Hemant Kumar Nashine, Zoran Kadelburg and Poom Kumam, “Implicit Relation Type Cyclic Contractive Mappings and Applications to Integral Equations,” Abstract and Applied Analysis,Volume 2012 (2012), Article ID 386253, 15 pages. (2012 Impact Factor 1.102) (NRU55) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/386253/

196. Wutiphol Sintunavarat, Poom Kumam and Yeol Je Cho, Coupled fixed point theorems for nonlinear contractions without mixed monotone property, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:170. doi:10.1186/1687-1812-2012-170 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU-55)

197. Jitsupa Deepho and Poom Kumam, A Modified Halpern’s iterative scheme for solving split feasibility problems,” Abstract and Applied Analysis,Volume 2012 (2012), Article ID 876069, 8 pages. (2012 Impact Factor 1.102) (NRU55) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/876069/

198. Uamporn Witthayarat, Jong Kyu Kim and Poom Kumam, A viscosity hybrid steepest- descent methods for a system of equilibrium problems and fixed point for an infinite family of strictly pseudo-contractive mappings, Accepted to Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:224. doi:10.1186/1029-242X-2012-224 (2012 Impact Factor 0.82)

199. Winate Sanhan, Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam “Generalized proximal $\psi- $contraction mappings and Best proximity points,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 896912, 19 pages. (2012 Impact Factor 1.102) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/896912/

200. Erdal Karapinar, Poom Kumam and InciM Erhan, Coupled fixed points on partially ordered G-metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:174 doi:10.1186/1687- 1812-2012-174 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU-55)

201. PongsakornSunthrayuthandPoomKumam,Fixedpointsolutionsofvariational inequalities for a semigroup of asymptotically nonexpansive mappings in Banach spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:177. doi:10.1186/1687-1812-2012-177 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU-55)

202. Mujahid Abbas, Basit Ali, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Tripled fixed point and tripled coincidence point theorems in intuitionistic fuzzy normed spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:187 doi:10.1186/1687-1812-2012-187 (2012 Impact Factor 1.87) (NRU-55)

203. Chatchawan Watchararuangwit, Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, A hybrid projection method for Solving a Common Solution of a System of Equilibrium Problems and Fixed Point Problems for Asymptotically Strict Pseudocontractions in the Intermediate Sense in Hilbert Spaces, Journal of Inequalities and Applications 2012, 2012:252doi:10.1186/1029-242X-2012-252(2012ImpactFactor0.82) KMUTT

204. Erdal Karapinar, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Coupled fixed point theorems in cone metric spaces with a c-distance and applications, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:194. doi:10.1186/1687-1812-2012-194 (2012 Impact Factor 1.87)

205. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, Modified block iterative procedure for solving the common solution of fixed point problems for two countable families of total quasi -\phi- asymptotically nonexpansive mappings with applications, Fixed Point Theory and Applications 2012, 2012:198 doi:10.1186/1687-1812-2012-198 (2012 Impact Factor 1.87)

206. Pongsakorn Sunthrayuth and Poom Kumam, “A new general system of generalized nonlinear mixed composite-type equilibria and fixed point problems with application to minimization problems,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 414718, 27. pages doi:10.1155/2012/414718 (2012 Impact Factor 1.102) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/414718/

207. Wutiphol Sintunavarat, Jong Kyu Kim and Poom Kumam, Fixed point theorems for a generalized almost $(\phi,\varphi)$-contraction with respect to $S$ in ordered metric spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:263. DOI: 10.1186/1029- 242X-2012-263 (2012 Impact Factor 0.82)

208. Saurabh Manro and Poom Kumam, Common Fixed Point Theorems for Expansion Mappings in Various Abstract Spaces Using Concept of Weak Reciprocal Continuity, Accepted to Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:221 doi:10.1186/1687-1812- 2012-221 (2012 Impact Factor 1.87) Erratum to ‘Common fixed point theorems for expansion mappings in various abstract spaces using concept of weak reciprocal continuity’, Fixed Point Theory and Applications 2013, 2013:8 doi:10.1186/1687-1812- 2013-8

209. Hemant Kumar Nashine, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Cyclic generalized contractions and fixed point results with applications to an integral equation, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:217 doi:10.1186/1687-1812-2012-217 (2012 Impact Factor 1.87)

210. W. Sintunavarat and P.Kumam, Common fixed points off weak contractions in cone metric spaces, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 38 No. 2 (2012), pp 293- 303. (2012 Impact factor 0.223) http://www.iranjournals.ir/ims/bulletin/?_action=articleInfo&article=218

211.Nopparat Wirojana, Thanyarat Jitpeera and Poom Kumam, The Hybrid steepest descent method for solving variational inequality over triple hierarchical problems, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:280 doi:10.1186/1029-242X-2012-280 (NRU55) (2011 Impact Factor 0.73)

212. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, An iterative procedure for solving the common solution of two total quasi-$\phi$-asymptotically nonexpansive multi-valued mappings in Banach spaces, J. Appl Math Comput (2013) 42:321–338. (NRU55)

213. Parin Chaipunya,Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, On P-contractions in ordered metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:219. doi:10.1186/1687- 1812-2012-219 (2012 Impact Factor 1.87)

214. S. Saewan,Y. J. Cho and P.Kumam, Weak and strong convergence theorems for mixed equilibrium problems in Banach spaces, Optimization Letters, vol. 8, no. 2, pp. 501–518, 2014. DOI: 10.1007/s11590-012-0593-2 (2012 Impact Factor 1.654)

215. Siwaporn Saewan and Poom Kumam, Explicit Iterations for Lipschitzian Semigroups with Meir-Keeler Type Contraction in Banach Spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:279 doi:10.1186/1029-242X-2012-279 (2012 Impact Factor 0.82)

216. Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, “Coupled Coincidence and Coupled Common Fixed Point Theorems in Partially Ordered Metric Spaces”, Thai Journal of Mathematics, Volume 10 (2012) Number 3: 551–563.

217. P. Katchangand P.Kumam,”Modified Mann iterative algorithms by hybrid projection methods for nonexpansive semigroups and mixed equilibrium problems”, Journal of Applied Analysis, Volume 18, Issue 2, Pages 259–273, ISSN (Online) 1869-6082, ISSN (Print) 1425-6908, DOI: 10.1515/jaa-2012-0017, November 2012 http://www.degruyter.com/view/j/jaa.2012.18.issue-2/jaa-2012-0017/jaa-2012- 0017.xml?format=INT

 •  2013

218. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, “A new hybrid projection algorithm for System of Equilibrium Problems and Variational Inequality Problems and two Finite Families of Quasi-$\phi$-Nonexpansive Mappings,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2013, Article ID 107296, 13 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/107296 (2012 Impact Factor 1.102) (NRU)

219. Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam, “Some common best proximity points for proximity commuting mappings”, Optimization Letters, 2013, Volume 7, Issue 8, pp 1825- 1836. (2012 Impact Factor= 1.654) (MRG55) DOI 10.1007/s11590-012-0525-1

220. W. Sintunavarat, S. Radenovi’c, Z. Golubovi’c and P. Kumam, Coupled fixed point theorems for $F$-invariant set and applications, Appl. Math. Inf. Sci. 7, No. 1, 247-255 (2013) (2012 ISI Impact Factor 0.731)

221. S. Saewan, P. Kumam and Y. J. Cho, Strong convergence for maximal monotone operators, relatively quasi-nonexpansive mappings, variational inequalities and equilibrium problems, Journal of Global Optimization, vol. 57, no. 4, pp. 1299–1318, 2013. DOI 10.1007/s10898-012-0030-1, (2012 Impact Factor 1.307)

222. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, “Two block hybrid projection method for Solving a Common Solution for A System of Generalized Equilibrium Problems and Fixed Point Problems for two countable families”, Optimization Letters, Volume 7, Issue 8 (2013), Page 1745-1763. (2012 Impact Factor= 1.654) Doi:10.1007/s11590-012-0520-6

223. C. Mongkolkeha and P. Kumam, Best proximity points for asymptotic proximal pointwise weaker Meir-Keeler-type $\psi$-contraction mappings, Journal of the Egyptian Mathematical Society, (2013), Volume 21, Issue 2, July 2013, Pages 87–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.joems.2012.12.002

224. S. Saewan and P. Kumam, A New Iteration Process for Equilibrium, Variational Inequality, Fixed Point Problems and Zeros of Maximal Monotone Operators in a Banach Space, Journal of Inequalities and Applications, Journal of Inequalities and Applications 2013, 2013:23 doi:10.1186/1029-242X-2013-23 (2012 Impact Factor 0.82)

225. Ravi P Agarwal, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Coupled coincidence point and common coupled fixed point theorems with lacking the mixed monotone property, Fixed Point Theory and Applications 2013, 2013:22. doi:10.1186/1687-1812-2013-22 (2012 Impact Factor 1.87)

226. Chirasak Mongkolkeha, Yeol Je Cho and Poom Kumam, Best Proximity Points for Generalized Proxinal C-Contraction Mappings in Metric Spaces with Partial Orders, Journal of Inequalities and Applications, 2013, 2013:94. doi:10.1186/1029-242X-2013-94 (2012 Impact Factor 0.82) http://www.hindawi.com/journals/analysis/aip/247378/

227. Dragan Dori ́c, Zoran Kadelburg, Stojan Radenovi ́c and Poom Kumam, A note on fixed point results without monotone property in partially ordered metric space, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. DOI: 10.1007/s13398-013-0121-y (2012ImpactFactor0.733)

228. Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam, Some fixed point results for generalized weak contraction mappings in Modular spaces,” International Journal of Analysis, vol. 2013, Article ID 247378, 6 pages, 2013 doi:10.1155/2013/247378 http://www.hindawi.com/journals/analysis/aip/247378/

229. S. Saewan, P. Kanjanasamranwong, P. Kumam and Y. J. Cho, The modified Mann type iterative algorithm for a countable family of totally quasi-\phi-asymptotically nonexpansive mappings by hybrid generalized f-projection method, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:63. doi:10.1186/1687-1812-2013-63 (2012 Impact Factor 1.87)

230. Wutiphol Sintunavarat, Yeol Je Cho and Poom Kumam, Urysohn integral equations approach by common fixed points in complex valued metric spaces, Advances in Difference Equations, 2013, 2013:49. doi:10.1186/1687-1847-2013-49, (2011 Impact Factor 0.89, 2012 IF=.76) (NRU)

231. Pongsakorn Sunthrayuth, Poom Kumam, Viscosity approximation methods base on generalized contraction mappings for a countable family of strict pseudo-contractions, a general system of variational inequalities and a generalized mixed equilibrium problem in Banach spaces, Mathematical and Computer Modelling, vol. 58, no. 11-12, pp. 1814– 1828, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2013.02.010 (2012 Impact Factor 1.420) (NRU)

232. Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Coupled fixed point results for nonlinear integral equations, Journal of the Egyptian Mathematical Society (2013) 21, 266–272.

233. H. K. Nashine, R.P. Pathak, P.S. Somvanshi, S. Pantelic and P. Kumam, Solutions for a class of nonlinear Volterra integral and integro-differential equation using cyclic $(\varphi,\psi,\theta)$-contraction, Advances in Difference Equations, 2013, 2013:106 doi:10.1186/1687-1847-2013-106 (2012 Impact Factor 0.76)

234. Hemant Kumar Nashine, Calogero Vetro and Poom Kumam, Best proximity point theorems for rational proximal contractions, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:95. doi:10.1186/1687-1812-2013-95 (2012 Impact Factor 1.87)

235. Erdal Karapinar, Poom Kumam and Peyman Salimi, On $\alpha-\psi$-Meir-Keeler contractive mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:94 doi:10.1186/1687-1812-2013-94 (2012 Impact Factor 1.87)

236. Pongsakorn Sunthrayuth and Poom Kumam, “A new computational technique for common solutions between a systems of generalized mixed equilibrium and fixed point problems,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2013, Article ID 230392, 18 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/230392 (2012 Impact Factor 0.834) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/jam/aip/230392/

237. Sumit Chandok, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Some coupled common fixed points for a pair of mappings in partially ordered $G$-metric spaces, Mathematical Sciences, 2013, 7:24 doi:10.1186/2251-7456-7-24. (NRU) http://www.iaumath.com/content/7/1/24/abstract

238. Kittipong Wongkum, Parin Chaipunya and Poom Kumam “Some Analogies of the Banach Contraction Principle in Fuzzy Modular Spaces,” The Scientific World Journal, Volume 2013 (2013), Article ID 205275, 4 pages (2012 Impact Factor 1.732) (NRU) http://www.hindawi.com/journals/tswj/aip/205275/

239. Siwaporn Saewan, Poom Kumam and Yeol Je Cho, Convergence Theorems for finding Zero Points of Maximal Monotone Operators and Equilibrium Problems in Banach Spaces, Journal of Inequalities and Applications 2013, 2013:247. doi:10.1186/1029-242X-2013- 247 (2012 Impact Factor 0.82)

240. Nawitcha Onjai-uea and Poom Kumam, A generalized system mixed variational inequality involving three difference relaxed cocoercive operators, Journal of Computational Analysis and Applications, Volume 15, Issue 4, 2013, Pages 707-713. , (2012 Impact Factor 0.502)

241. Poom Kumam, Somyot Plubtieng and Phayap Katchang, Viscosity approximation to a common solution of variational inequality problems and fixed point problems for Lipschitzian semigroup in Banach spaces, Mathematical Sciences, 2013, 7:28 DOI: 10.1186/2251- 7456-7-28 (NRU) http://www.iaumath.com/content/7/1/28

242. Poom Kumam, Calogero, Vetro and Francesca Vetro, “Fixed points for weak, $\alpha$- $\psi$-contractions in partial metric spaces,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2013, Article ID 986028, 9 pages (NRU) (2011 Impact Factor 1.318, 2012 IF=1.102)

243. Sunny Chauhan and Poom Kumam, “Common Fixed Point Theorem for Occasionally Weakly Compatible Mappings in Probabilistic Metric Space”, Thai Journal of Mathematics, Volume 11 (2013), Number 2 : 285–292. (NRU)

244. Chirasak Mongkolkeha, Yeol Je Cho and Poom Kumam, Convergence Theorems for K- Dimeicontactive Mappings in Hilbert Spaces, Mathematical Inequalities & Applications, Volume 16, Number 4 (2013), 1065–1082. doi:10.7153/mia-16-83 (2012 Impact Factor 0.558)

245. Pongsakorn Sunthrayuth, Yeol Cho and Poom Kumam, General iterative algorithms approach to variational inequalities and minimum-norm fixed point for minimization and split feasibility problems, OPSEARCH DOI: 10.1007/s12597-013-0150-5 (NRU)

246. Y. J. Cho, A. Gupta, E. Karapinar, P. Kumam and W. Sintunavarat, Tripled Best Proximity Point Theorem in Metric Space, Mathematical Inequalities & Applications, Volume 16, Number 4 (2013), 1197–1216. doi:10.7153/mia-16-93 (2012 Impact Factor 0.558)

247. Chirasak Mongkolkeha, Yeol Je Cho and Poom Kumam, Best proximity points for Geraghty’s proximal contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications 2013, 2013:180. doi:10.1186/1687-1812-2013-180 (2012 Impact Factor 1.87)

248. Jitsupa Deepho and Poom Kumam, Split Feasibility and Fixed-Point Problems for Asymptotically Quasi-Nonexpansive Mappings, Journal of Inequalities and Applications, 2013, 2013:322. DOI: 10.1186/1029-242X-2013-322 (2012 Impact Factor 0.82)

249. Deepesh K. Patel, Poom Kumam and Dhananjay Gopal, Some discussions on the existence of common fixed points for a pair of maps, Fixed Point Theory and Applications, (2012 Impact Factor 1.87)

250. S. Saewan and P. Kumam, Computational of generalized projection method for maximal monotone operator and a countable family of relatively quasi-nonexpansive mappings, Optimization, 2013. http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2013.824444 (2012 Impact Factor 0.707)

251. Siwaporn Saewan, Preedaporn Kanjanasamranwong, Poom Kumam and Yeol Je Cho, Iterative Schemes for Approximating Solution of Nonlinear Operators in Banach Spaces, Fixed Point Theory and Applications, Fixed Point Theory and Applications 2013, 2013:199. (2012 Impact Factor 1.87)

252. Parin Chaipunya and Poom Kumam, Topological Aspects of Circular Metric Spaces and Some Observations on the KKM Property Towards Quasi-Equilibrium Problems, Journal of Inequalities and Applications, 2013, 2013:343. doi:10.1186/1029-242X-2013-343 (2012 Impact Factor 0.82)

253. Poom Kumam, Fayyaz Rouzkard, Mohammad Imdad and Dhananajy Gopal, “Fixed point theorems on ordered metric spaces through a rational contraction,” Abstract and Applied Analysis, Abstract and Applied AnalysisVolume 2013 (2013), Article ID 206515, 9 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/206515 (2012 Impact Factor 1.102)

254. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, “Existence and Modification of Halpern-Mann iterations for fixed point and generalized mixed equilibrium problems with a bifunction defined on the dual space,” Journal of Applied Mathematics, Volume 2013, Article ID 753096, 14 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/753096 (NRU) (2012 Impact Factor 0.834)

255. Hassen Aydi, Erdal Karapinar and Poom Kumam, A Note on Modied Proof of Caristi’s Fixed Point Theorem on Partial Metric Spaces, Journal of Inequalities and Applications 2013, 2013:355. doi:10.1186/1029-242X-2013-355 (2012 Impact Factor 0.82)

256. Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, “The existence theorems of an optimal approximate solution for generalized proximal contraction mappings”, Abstract and Applied Analysis, Volume 2013 (2013), Article ID 375604, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/375604 (2012 Impact Factor 1.102)

257. Parin Chaipunya and Poom Kumam, “On the distance between three arbitrary points,” Journal of Function Spaces and Applications, Volume 2013, Article ID 194631, 7 pages. (2013) http://www.hindawi.com/journals/jfsa/aip/194631/ (2012 Impact Factor 0.500)

258. Zi-Ming Wang and Poom Kumam, Hybrid projection algorithm for two countable families of hemi-relatively nonexpansive mappings and applications, Journal of Applied Mathematics, Volume 2013, Article ID 524795, 12 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/524795 (NRU) (2012 Impact Factor 0.834)

259. Poom Kumam, Nguyen Van Dung and Vo Thi Le Hang, “some equivalences between cone b-metric spaces and b-metric spaces,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2013, Article ID 573740, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/573740 (NRU) (2012 Impact Factor 1.102)

260. Ravi P. Agarwal, Poom Kumam and Wutiphol Sintunavarat, PPF dependent fixed point theorems for an $\alpha_c$-admissible non-self mapping in the Razumikhin class, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:280 (2012 Impact Factor 1.87)

261. Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Some fixed point results for weakly isotone mappings in ordered Banach spaces, Applied Mathematics and Computation, Volume 224, 1 November 2013, Pages 826-834. doi:10.1016/j.amc.2013.09.004 (2012 Impact Factor 1.349) (MRG5380213)

262. N. Onjai-Uea, P. Kumam “Convergence theorems for generalized mixed equilibrium and variational inclusion problems of strict-pseudocontractive mappings”, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 36(4) (2013), 1049–1070. (2012 Impact Factor 0.798) (CEM) http://math.usm.my/bulletin/html/vol36_4_16.html

263. S. Manro, S. S. Bhatia, S. Kumar, P. Kumam, S. Dalal, Weakly Compatible Mappings along with CLRS property in Fuzzy Metric Spaces, Volume 2013, Year 2013 Article ID jnaa-00206, 12 Pages. doi:10.5899/2013/jnaa-00206

264. Tanom Chamnarnpan, Nopparat Wairojjana and Poom Kumam, Hierarchical fixed points for strictly pseudo contractive mappings of variational inequality problems, SpringerPlus, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2013.

265. Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam, Existence and approximation for a solution of a generalized equilibrium problem on the dual space of a Banach space, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:264 (2012 Impact Factor 1.87)

266. Poom Kumam, Hassen Aydi, Erdal Karapinar and Wutiphol Sintunavarat, Best proximity points and extension of Mizoguchi-Takahashi’s fixed point theorems, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:242. (2012 Impact Factor 1.87) (MRG5580213)

267. Hossein Piri and Poom Kumam, Approximating fixed points for reversible semigroup of Lipschitzian mappings in a smooth Banach space, Journal of Inequalities and Applications, 2013, 2013:555 doi:10.1186/1029-242X-2013-555 (2012 Impact Factor 0.82)

268. Hamidreza Rahimi, Stojan Radenovic, Ghasem Soleimani Rad, Poom Kumam, Quadrupled fixed point results in abstract metric spaces, Comp. Appl. Math. DOI 10.1007/s40314-013-0088-5 (2012 Impact Factor 0.452)

269. Akbar Azam, Jamshaid Ahmad and Poom Kumam, Common Fixed Point Theorems for Multi-Valued Mappings in Complex-Valued Metric Spaces, Journal of Inequalities and Applications Spaces, 2013, 2013:578 doi:10.1186/1029-242X-2013-578 (2012 Impact Factor 0.82)

270. Jitsupa Deepho and Poom Kumam, The Modified Mann’s Type Extragradient for Solving Split Feasibility and Fixed Point Problems of Lipschitz Asymptotically Quasi-Nonexpansive Mappings, Fixed Point Theory and Applications 2013, 2013:349 doi:10.1186/1687-1812- 2013-349 (2012 Impact Factor 1.87)

271. Wutiphol Sintunavara and Poom Kumam, “PPF Dependent Fixed Point Theorems for Rational Type Contraction Mappings in Banach spaces”, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, Vol. 4, No. 2, (2013), 157-162.

272. Preeti Kaushik, Sanjay Kumar and Poom Kumam, Coupled coincidence point theorems for α-ψ-contractive type mappings in partially ordered metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013:325. DOI: 10.1186/10.1186/1687-1812-2013-325 (2012 Impact Factor 1.87)

273. Tatjana Došenović, Poom Kumam, Dhananjay Gopal, Deepesh Kumar Patel and Aleksandar Takači, On fixed point theorems involving altering distances in Menger probabilistic metric spaces, Journal of Inequalities and Applications 2013, 2013:576 doi:10.1186/1029-242X-2013-576 (2012 Impact Factor 0.82)

 •  2014

274. Chirasak Mongkolkeha, Chayut Kongban and Poom Kumam, “The existence and uniqueness of best proximity point theorems for generalized almost contraction,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2014, Article ID 813614, 11 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/813614 (2012 Impact Factor 1.102)

275. Wutiphol Sintunavarat, Sunny Chauhan and Poom Kumam, Some fixed point results in modified intuitionistic fuzzy metric spaces, Afrika Matematika, (2014) Volume 25, Issue 2, pp 461-473. DOI: 10.1007/s13370-012-0128-0

276. Tanom Chamnarnpan, Supak Phiangsungnoe, Poom Kumam, A New Hybrid Extragradient Algorithm for Solving the Equlibrium and Variational Inequality Problems, Afrika Matematika, 2014, Doi: 10.1007/s13370-013-0187-x (NRU)

277. W. Phuengrattana, S.Suantai, K. wattanawitoon, U. Witthayarat and P. Kumam, Weak and strong convergence theorems of proximal point algorithm and maximal monotone operators, Journal of computational analysis and applications, (2012 Impact Factor 0.502) Volum 16 No. 2, 2014: 264-281.

278. Antonio Roldan, Edal Karapinar and Poom Kumam, $G$-metric spaces in any number of arguments and related fixed point theorems, Fixed Point Theory and Applications, 2014, 2014:13 doi:10.1186/1687-1812-2014-13 (2012 Impact Factor 1.87)

279. Parin Chaipunya, Yeol Je Cho and Poom Kumam,”On circular metric spaces and common fixed points for an infinite family of set-valued operators”, Vietnam Journal of Mathematics, vol. 42, no. 2, pp. 205–218, 2014. DOI 10.1007/s10013-014-0057-3

280. Parin Chaipunya, Yeol Je Cho and Poom Kumam, A remark on the property $\P$ and periodic points of order $\infty$, Matematicki Vesnik, http://mv.mi.sanu.ac.rs/Papers/MV2013_022.pdf

281. Poom Kumam, Juan Mart.nez-Moreno, Antonio-Francisco Rold.n-L.pez-de-Hierro and Concepci.n Rold.n-L.pez-de-Hierro, Berinde-Borcut tripled fixed point theorem in partially ordered (intuitionistic) fuzzy normed spaces, Journal of Inequalities and Application, 2014, 2014:47 (2012 Impact Factor 0.82)

282. Poom Kumam and Antonio-Francisco Roldán-López-de-Hierro, On existence and uniqueness of $g$-best proximity points under $(\varphi,\theta,\alpha,g)$-contractivity conditions and consequences , Abstract and Applied Analysis, Volume 2014 (2014), Article ID234027, 14 pages (2012 Impact Factor 1.102) http://www.hindawi.com/journals/aaa/aip/234027/

283. Mujahid Abbas, Sartaj Ali and Poom Kumam, Common Fixed Points in Partially Ordered Modular Function Spaces, Journal of Inequalities and Applications 2014, 2014:78. DOI: 10.1186/1029-242X-2014-78 (2012 Impact Factor 0.82)

284. Nopparat Wairojjana, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Common tripled fixed points for $W$-compatible mappings along with $CLR_g$ property in abstract metric spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:133. DOI: 10.1186/1029- 242X-2014-133 (2012 Impact Factor 0.82)

285. Ghasem Soleimani Rad, Hamidreza Rahimi and Poom Kumam, “Coupled common fixed point theorems under weak contractions in cone metric type spaces”, Thai Journal of Mathematics, Volume 12 (2014) Number 1 : 1–14.

286. Poom Kumam, Peyman Salimi and Calogero Vetro, Best proximity point results for modified $\alpha$-proximal $C$-contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications.2014, 2014:99. DOI: 10.1186/1687-1812-2014-99 (2012 Impact Factor 1.87)

287. P. Kumam, V. Pragadeeswarar, M. Marudai, K. Sitthithakerngkiet, Coupled Best Proximity Points in Ordered Metric Spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2014, 2014:107 doi:10.1186/1687-1812-2014-107 (2012 Impact Factor 1.87)

288. V. Pragadeeswarar, M. Marudai, P. Kumam, and K. Sitthithakerngkiet, “The existence and uniqueness of coupled best proximity point for proximally coupled contraction in a complete ordered metric space,” Abstract and Applied Analysis, Volume 2014, Article ID 274062, 7 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/274062 (2012 Impact Factor 1.102)

289. Supak Phiangsungnoen Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Common α-fuzzy fixed point theorems for fuzzy mappings via βF-admissible pair, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems xx (20xx) x–xx, DOI:10.3233/IFS-141218 (2012 Impact Factor 0.788)

290. H. Piri , P. Kumam and K. Sitthithakerngkiet, Approximating fixed points for lipschitzian semigroup and infinite family of nonexpansive mappings with the Meir-Keeler type contraction in Banach spaces, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis 21 (2014) 201-229. http://online.watsci.org/abstract_pdf/2014v21/v21n2a-pdf/4.pdf

291. Supak Phiangsungnoen, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Fuzzy fixed point theorems in Hausdorff fuzzy metric spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:201 doi:10.1186/1029-242X-2014-201 (2012 Impact Factor 0.82)

292. Wiyada Kumam, Uamporn Witthayarat and Poom Kumam, ‘Iterative algorithm methods for solving equilibrium problems and minimization problems, SYLWAN Journal, 2014. (2012 Impact Factor 0.263)

293. R Saadati, P. Kumam Dr and S Y Jang, On the tripled fixed point and tripled coincidence point theorems in fuzzy normed spaces, Fixed Point Theory and Applications 2014, 2014:136 doi:10.1186/1687-1812-2014-136 (2012 Impact Factor 1.87)

294. Ghasem Soleimani Rad, Hassen Aydi, Poom Kumam, Hamidreza Rahimi, Common tripled fixed point results in cone metric type spaces,$Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, DOI 10.1007/s12215-014-0158-6

295. S Sedghi, P Kumam, T Došenović, N Shobe, Two extensions of coupled coincidence point results for nonlinear contractive mappings, Journal of the Egyptian Mathematical Society, doi: 10.1016/j.joems.2014.06.002

296. Antonio-Francisco Roldan-Lopez-de-Hierro, Erdal Karapinar and Poom Kumam, Irremissible stimulate on ‘Unified fixed point theorems in fuzzy metric spaces via common limit range property’ , Journal of Inequalities and Applications 2014, 2014:257 doi:10.1186/1029-242X-2014-257 (2012 Impact Factor 0.82)

297. Hemant Kumar Nashine, Wutiphol Sintunavarat, Zoran Kadelburg, Poom Kumam, Fixed point theorems in orbitally $0$-complete partial metric spaces via rational contractive conditions, Afrika Matematika DOI: 10.1007/s13370-014-0269-4

298. Siwaporn Saewan, Poom Kumam and Jong Kyu Kim, “Strong convergence theorems by hybrid block generalized f-projection method for fixed point problems of asymptotically quasi-phi-nonexpansive mappings and system of generalized mixed equilibrium problems” Thai Journal of Mathematics, Volume 12 (2014) Number 2 : 275–301.

299. Poom Kumam and Thanyarat Jitpeera, Iterative algorithms for mixed equilibrium problems, system of quasi-variational inclusion and fixed point problem in Hilbert spaces, Abstract and Applied Analysis, Volume 2014 (2014), Article ID 271208, 17 pages. (2013 Impact Factor 1.274) (NRU57)

300. Poom Kumam and Thanyarat Jitpeera, Strong Convergence Of An Iterative Algorithm For Hierarchical Problems, Abstract and Applied Analysis, Volume 2014 (2014), Article ID 678147, 9 pages. (2013 Impact Factor 1.274) (RSA57)

301. Jitsupa Deepho and Poom Kumam, The Hybrid Steepest Desent Method for Split Variational Inclusion and Constrain Convex Minimization Problems, Abstract and Applied Analysis, Volume 2014, Article ID 365203, 13 pages (2013 Impact Factor 1.274) (RSA57)

302. Mujahid Abbas, Azhar Hussain and Poom Kumam, “A Coincidence Best Proximity Point Problem in G – Metric Spaces,” Abstract and Applied Analysis (2013 Impact Factor 1.274)

303. Hemant Kumar Nashine, Calogero Vetro, Wiyada Kumam and Poom Poom, Fixed Point Theorems For Fuzzy Mappings and Applications to Ordinary Fuzzy Differential Equations, Advances in Difference Equations, 2014, 2014:232 (2013 IF 0.63)

304. Supak Phiangsungnoena, Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Fixed point results for generalized Ulam-Hyers stability and well-posedness via $\alpha$-admissible in $b$-metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, (2013 IF 2.49)

305. Supak Phiangsungnoen Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, Fuzzy fixed point theorems for fuzzy mappings via $\beta$-admissible with Applications, Journal of Uncertainty Analysis and Applications

306. Nopparat Wairojjana and Poom Kumam, Existence and Algorithm for the System of Hierarchical Variational Inclusion Problems,”Abstract and Applied Analysis pages (NRU57) (2013 Impact Factor 1.274)

307. P. Kumam G. S. Saluja and H. K. Nashine, Convergence of modified S-iteration process for two asymptotically nonexpansive mappings in the intermediate sense in CAT(0) spaces, Journalof Inequalitiesand, Applications,2014,2014:368. (2013ImpactFactor0.77)

308. Jitsupa Deepho · Wiyada Kumam · Poom Kumam, A new hybrid projection algorithm for solving the split generalized equilibrium problems and the system of variational inequality problems, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research, in press.

309. Poom Kumam, Thanyarat Jitpeera and Wararat Yarangkham, An explicit algorithm for solving the optimize hierarchical problems, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:405.  (2013 Impact Factor 0.77) (CEM)

310.    Urmila Mishra, Poom Kumam, and Calogero Vetro, On modified \alpha-\phi-Fuzzy Contractive Mappings with application to fuzzy integral equations, Abstract and Applied Analysis.

311.    Hossein Piri and Poom Kumam, Some fixed point theorems concerning $F$-contraction in complete metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2014, 2014:210. (2013 Impact Factor 2.49)

312.    Supak Phiangsungnoen and Poom Kumam, Generalized Ulam-Hyers stability and well-posedness for fixed point equation via $\alpha$-admissible, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:418. (2013 Impact Factor 0.77) (NRU)

313.    Wiyada Kumam, Hossein Piri and Poom Kumam, Solutions of system of equilibrium and variational inequality problems on fixed points of infinite family of nonexpansive mappings, Applied Mathematics and Computation, Applied Mathematics and Computation 248 (2014) 441–455. (2013 Impact Factor 1.600) 10.1016/j.amc.2014.09.118 (RSA5780059)

314.    Hossein Piri and Poom Kumam, Strong convergence theorems for fixed points of asymptotically nonexpansive  semigroups   in Banach spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2014, 2014:225. (2013 Impact Factor 2.49) (RSA5780059)

315.    Poom Kumam and Wutiphol Sintunavarat, The existence of fixed point theorems for partial $q$-set-valued quasi-contractions in $b$-metric spaces and related results, Fixed Point Theory and Applications, 2014, 2014:226. (2013 Impact Factor 2.49)

316.    Chirasak Mongkolkeha, Yeol Cho and Poom Kumam,”Weak convergence theorems of iterative sequences in Hilbert spaces”, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Volume 15, Number 6, 2014, 1303-1318. (2012 Impact Factor 0.978) (NRU56000508)

317.Wutiphol Sintunavarat and Poom Kumam, The existence and convergence of best proximity point theorems for generalized proximal contraction mappings, Journal: Fixed Point Theory and Applications, 2014, 2014:228. (2013 Impact Factor 2.49) (NRU)

318. Poom kumam and Nguyen Van Dung
, “Some remarks on generalized metric spaces of Branciari”, Sarajevo Journal of Mathematics Vol. 10 (23), No. 2 (2014), 209-219.

319.Pongsakorn Sunthrayuth and Poom Kumam, Fixed point solutions for variational inequalities in image restoration over $q$-uniformly smooth Banach spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:473. (2013 Impact Factor 0.77) (RSA5780059)

320.    Poom Kumam, Wutiphol Sintunavarat, Shaban Sedghi, and Nabi Shobkolaei, Common fixed point of two $R$-weakly commuting mappings in $b-$metric spaces, Journal of Function Spaces, (2013 Impact Factor 0.656)

 

Continue reading

SELECTED CONFERENCE ATTENDING

 • Poom Kumam, “Some Geometric Properties and Fixed Point Theorem in Modular Spaces”, The 7th International Conference on Fixed Point Theorem and its Applications. Valencia Spain, July 2003). (talks 45 minutes)
 • Poom Kumam, “Some Geometric Property in Modular Spaces”, The Wladyslaw Orlicz Centenary Conference and Function Spaces VII, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznan Poland, 21-25 July 2003.
 • Poom Kumam, “Some Random Fixed Point Theorem for set-valued Nonexpansive non-self Operator”, The Fourth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (NACA2005) , at Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan, June 30 – July 4, 2005.(talks 30 minutes)
 • Poom Kumam, “Some Random Fixed Point for Multivalued Nonexpansive Random Operator” The 7th International Conference on Fixed Point Theorem and its Applications, 17-23 July 2005, Parador San Javier Guanajuato, Guanajuato, Mexico. (talks 45 minutes)
 • Poom Kumam and S. Plubtieng, “Random fixed point theorems for uniformly Lipschitzian mapping in Banach spaces”, The Second International Symposium on BANACH and FUNCTION SPACES (ISBFS 2006) September 14-17, 2006, Kyushu Institute of Technology (KIT),Tobata Campus, Kitakyushu, Japan. (talks 20 minutes)
 • Poom Kumam and Somyot Plubtieng, “A Common Random Fixed Point for nonlinear Multivalued Contraction”, The 8th International Conference on Fixed Point Theorem and its Applications(ICFPTA2007), July 16-22, 2007, Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.(talks 45 minutes)
 • Poom Kumam, “Random coincidence and random common fixed points of nonlinear multivalued random operator”, International Workshop on Nonlinear Analysis and Convex Analysis and Japan-Thailand Joint Seminar on Fixed Point Algorithms in Optimization, September 3-7, 2007, Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University and Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. (talks 30 minutes)
 • Poom Kumam, “Random Fixed Point Theory”, Workshop on: fixed point theory thought global analysis methods. 14 – 15 may 2008, at Universite ́ de Bretagne Occidentale, Faculté des Sciences et Techniques Université de Brest, Brest, France. (Oral Presentations)
 • Poom Kumam, “Strong convergence theorems by the hybrid method for variational inequality problems and equilibrium problems for monotone and families nonexpansive mappings”, Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia2008), September 13-17, 2008, Kunibiki Messe in Matsue City, Shimane, Japan.
 • Poom Kumam*, A new viscosity relaxed extragradient approximation method for solutions of fixed points, equilibrium problems and variational inequalities. The Sixth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (NACA 2009) March 27-31, 2009 Tokyo Institute of Technology, Tokyo, JAPAN.
 • P. Kumam, “Generalized f-contraction for multivalued maps without T-weakly commuting condition and invariant approximations”, The 9-th edition of the International Conference Function Spaces (Function Spaces IX), 6th July 2009 – 11th July 2009, Mathematical Institute Lojasiewicza 6, Krakow, Poland.
 • Poom Kumam, “A system of equilibrium problems and variational inclusion problems”, The 4th International Conference on Fixed Point Theory, Variational Inequality and Its Approximation Algorithms, July 16- 19, 2010, Chengdu, China.
 • Poom Kumam*, “Strong and weak convergence theorem for mixed equilibrium problems with a bifunction defined on the dual space of a Banach space”, The Seventh International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (NACA2011) August 2 – August 5, 2011, at Vistas Building (A21), Pukyong National University, Busan, Korea.
 • Poom Kumam, “Generalized Metrizability and Fixed Point Theory”, The International Conference on MATHEMATICAL INEQUALITIES and NONLINEAR FUNCTIONAL ANALYSIS with APPLICATIONS (MINFAA), July 25-29, 2012 Gyeongsang National University, Chinju, Busan, Korea.
 • Poom Kumam, “Geraghty-type theorems in Modular metrics with an application”, The 6th International Conference on Fixed Point Theory and Applications, at Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University, July 31 – August 1 , 2012, Uttaradit, Thailand.
 • Poom Kumam, “Viscosity method for an equilibrium problem and fixed point for class I mappings”, International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization: Theory, Algorithms and Applications in Science and Engineering, 12-15 August, 2012, Tianjin, China.
 • Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam*, “The global optimization for some generalized proximal contraction mappings”, Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia2012), September 2-6, 2012, Kunibiki Messe in Matsue City, Shimane, Japan.
 • Poom Kumam* and Chirasak Mongkolkeha, “Some generalized asymptotic pointwise ρ-contraction mappings involving orbits in Modular spaces”, The Fourth International Symposium on Banach and Function Spaces 2012, September 12–15, 2012, Kyushu Institute of Technology, Tobata Campus, Kitakyushu, Japan.

SELECTED INVITED TALKS

Invited Speaker

 • Invited Speaker: The 10th International Conference on Nonlinear Functional Analysis and Applications (IC- NFAA 2009), July 27 – 31, 2009 at Kyungnam University and Gyeongsang National University in Korea.
 • Invited Speaker: Franco Thai Seminar in Pure and Applied Mathematics, Mahidol University, Bangkok Thailand, October 29-31, 2009.
 • Invited Lecture: Department of Mathematics and RINS, Gyeongsang National University, Korea: title: “Iterative algorithms for a common solution of generalized mixed equilibrium problems, variational inequalities, and fixed point problems” on May 18, 2011.
 • Invited Speaker: “Fixed point solutions of a system of variational inclusions with applications to optimization problem” Franco-Thai Symposium, February 1 – 3, 2012, Bangkok Thailand.

ACADEMIC AND RESEARCH ACTIVITIES

Editors and Committees

 • Assistance Managing Editors: Thai Journal of Mathematics (Since 2007)
 • Managing Editors: Thai Journal of Mathematics (Since 2010)
 • Assistance Editors: Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications (Since 2011)
 • Editorial Board Members: The Journal of Nonlinear Science and Applications (JNSA) (Science 2012)
 • Editorial Board Members: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (Science 2012)
 • Organizing Committee: International Conference on “Sustainable Development to Save the Earth” (SDSE 2008) Bangkok, Thailand
 • Organizing Committee: International Conference
 • GMSTEC 2010, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand
 • Scientific Committee Members: The 10th International Conference on Nonlinear Functional Analysis and Applications (IC-NFAA 2009), July 27 – 31, 2009 at Kyungnam University and Gyeongsang National University in Korea
 • Local Organizing Committee: The Second Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization September 9-12, 2010 At Royal Paradise Hotel & Spa, Patong beach, Phuket, Thailand
 • Academic committee: SEATUC 2012 @ KMUTT
 • Academic committee: The Third KMITL-TKU Joint International Symposium on Mathematics and Applied Mathematics (MAM 2012)
 • Scientific Committee: International Conference on Mathematical Inequalities and Nonlinear Functional Analysis with Applications, July 25-29, 2012, at Gyeongsang National University, Chinju, Korea.
 • Committees: The 6th International Conference on Fixed point Theory and Applications, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, Thailand, on July 31 – August 1 2012
 • International Organizing Committee: International Conference Anatolian Communications in Nonlinear Analysis (ANCNA 2013) July 3-6, 2013, Abant Izzet Baysal University ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Gölköy Yerleşkesi BOLU – TÜRKİYE
 • Reviewer: Mathematical Reviews, MathSciNet (Since 2009)
 • Reviewer: Zentralblatt fur Mathematik Databases (Since 2005)